Republika e Kosoves

Skënderaj

Funksionimi i asamblesë

Pjesa e X –  KUVENDI I KOMUNËS

Neni 30

Kuvendi i Komunës

30.1Kuvendi i komunës është organi më i lartë në komunë dhe zgjedhet në mënyrë të

drejtë përdrejtë nga qytetarët në pajtim me ligjin për zgjedhjet lokale.

30.2Të gjithë qytetrët e komunës mund të kandidohen në kuvendin e komunës, me

kusht që ata t’i plotësojnë kushtet e parapara me ligjin për zgjedhjet lokale.

30.3Mandati i çdo antari të kuvendit të komunës verifikohet nga komisioni për

verifikimin e mandateve që themelohet nga kuvendi i komunës, para nënshkrimit të mandatit nga secili antarë.

30.4Të gjithë antarët e kuvendit të komunës duhet ta nënshkruajnë betimin solemn

si në vijim:

“ Betohem (ose deklaroj solemnisht) se do t’i kryej me nderë, me besnikëri, pa

anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat dhe do t’i ushtroj autorizimet e mia si antarë/e i/e kuvendit të Komunës së Skenderajt, në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë”.

30.5Anëtarët  e kuvendit  të komunës ,të cilët nuk e nënshkruajnë betimin ose

mandatin në pajtim me paragrafin 3 dhe 4 të këtij neni brenda një muaji pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve  pushojnë të jenë anëtarë.

Neni 31

Numri dhe zgjedhja e anëtarëve të kuvendit

31.1Numri i anëtarëve në kuvendin e komunës duhet të jetë proporcional , varësisht

numri i qytetarëve në komunë.

31.2Komuna e Skenderajt i ka mbi 56.000 banorë dhe kuvendi i komunës

përbëhet prej 31 anëtarëve.

31.3  Komuna e Skenderajt i ka 378 km sipërfaqe tokësore.

Neni 32

32.1Mandati i anëtarëve të kuvendit të komunës është katër vite.

32.2Anëtari i kuvendit të komunës pushon të jetë anëtarë:

a)         me rastin e përfundimit të mandatit të tij;

b)         nëse ai/ajo ndërron vendbanimin ku është zgjedhur ;

c)         nëse anëtari ia paraqet kryetarit të komunës dorëheqjen me shkrim nga posti i tij;

d)         nëse anëtari ka qenë i denuar për ndonjë vepër penale dhe i është lëshuar urdhëri për burgim gjashtë muaj ose më shumë muaj;

e)         nëse anëtari nuk merr pjesë tre ( 3 ) muaj rresht në mbledhjet e kuvendit të komunës pa arsye;

f)          nëse ligji në fuqi , apo ndonjë ligj tjetër i zbatueshëm skualifikon apo e konsideron të papërzgjedhshëm.

32.3    Anëtari i kuvendit të komunës në të njëjtën kohë nuk mund të jet deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës .

Neni 33

Konfliktet e interesit për anëtarë të kuvendit të komunës

33.1Anëtari i kuvendit të komunës apo anëtari i komitetit nuk mund të jetë

pjesëmarrës në marrjen e vendimeve dhe në procedurat administrative që kanë të bëjnë me cilëndo çështje në të cilën ai/ajo , apo ndonjë anëtarë i afërt i familjes së tij /saj , ka interes personal apo material.

33.2Çdo anëtar duhet t’i shfaqë të gjitha konfliktet e interesit që lindin në çdonjërën

prej mbledhjeve në të cilën është prezent. Çdo  anëtar mund të ofrojë informacione për interesat e anëtarit tjetër.

33.3Para mbledhjes së parë të kuvendit të komunës , anëtarët e kuvendit duhet t’i

regjistrojnë deklaratat e plota dhe të hapura rreth interesave të tyre financiare në një regjistër publik.

34.4    Statuti dhe rregullorja punës përcaktojnë masat për përjashtimin e anëtarëve nga procesi i marrjes së vendimeve dhe nga procedurat administrative, aty ku kanë konflikt  të interesit.

Neni 34

Të drejtat dhe detyrat e anëtarëve të kuvendit të komunës

34.1    Të gjithë anëtarët e kuvendit të komunës kanë të drejta dhe mundësi të barabarta të marrin pjesë plotësisht në punimet e kuvendit . Kuvendi i komunës siguron që këto të drejta dhe mundësi të parashikohen në Statutin dhe Rregulloren e tij të punës.

34.2    Anëtari i kuvendit të komunës  ka të drejtë të kërkojë informacione lidhur me çështjet komunale nga kryetari, apo nga kryesuesi i komitetit . Kërkesa shqyrtohet në pajtim me procedurat që do të përcaktohen në statutin komunës dhe rregulloren e tij të punës.

34.3    Anëtari i kuvendit të komunës mund të dorëzojë vërejtje me shkrim, të cilat i bashkëngjiten procesverbalit.

34.4    Anëtari i kuvendit të komunës mund t’iu drejtohet të pranishmëve në cilindo komision të kuvendit të komunës , anëtar i të cilit nuk është, por nuk mund të votojë. Ai/ajo mund t’i propozojë kryesuesit të komitetit që të diskutohet ndonjë çështje që është përgjegjësi e komitetit.

34.5    Anëtari i kuvendit të komunës mund të kërkojë nga kryetari informacione që janë të nevojshme për punën e tij si anëtar. Nëse nuk është i kënaqur me përgjigjen , ai/ajo mund ta ngrisin çështjen në kuvendin e komunës.

34.6    Anëtari i kuvendit të komunës lejohet të mungojë nga vendi i punës për periudha kohore që janë të domosdoshme për kryerjen e punëve të kuvendit .

34.7        Kuvendi i komunës në pajtim me Statutin dhe me udhëzimet e nxjerra nga qeveria

qendrore mund t’iu ofrojë kompensim anëtarëve të kuvendit për punën e tyre në kuvendin e komunës.

34.7    Anëtarët e kuvendit të komunës detyrohen të marrin pjesë në të gjitha mbledhjet e

kuvendit, të thirrura në mënyrë të duhur të komisionit ku ata janë anëtarë, përveç rasteve kur ekzistojnë arsye të justifikueshme për mungesën e tyre .

Neni 35

Funksionimi i kuvendit të komunës

35.1    Kuvendi i komunës funksionon në bazë të ligjit për vetëqeverisjen lokale, të Statutit dhe të akteve tjera nënligjore .

35.2        Kuvendi i komunës nuk i delegon përgjegjësitë e tij lidhur me marrjen e vendimeve

për:

a)         statutin dhe rregulloren e punës, rregulloret komunale dhe miratimin , ndryshimin dhe shfuqizimin e tyre;

b)         miratimin e buxhetit dhe planeve investuese;

c)        miratimin e çështjeve të tjera financiare , të cilat janë të rezervuara për kuvendin

sipas statutit apo rregullores së punës;

d)         planin vjetor të punës dhe raportin vjetor të punës;

e)         themelimin e komisioneve të kërkuara sipas ligjit për vetëqeverisjen lokale;

f)          zgjedhjen e kryetarit dhe të zëvendëskryetarit të komunës ;

g)         niveli i tarifave dhe ngarkesave;

h)         krijimin dhe përdorimin e simboleve , dekoratave dhe titujve të nderit të komunës, në pajtim me ligjin në fuqi;

i)          emërimin dhe riemërimin e rrugëve , rrugicave dhe vendeve të tjera publike ;

j)          arritjen e marrëveshjeve ndërkomunale dhe brenda komunale;

k)         marrjen e vendimeve për t’u bashkuar me asociacione përfaqësuese të Republikës së Kosovës ;dhe

l)          përgjegjësive të tjera që kërkohen me ligj.

35.3    Për marrjen e vendimeve , kuvendi i komunës mund t’ia delegojë pushtetin e tij komitetit të kuvendit të komunës , apo kryetarit të komunës. Kuvendi i komunës mund të terëheqë delegimin në çdo kohë.

Neni 36

Kryesuesi i kuvendit të komunës

36.1        Kuvendi i komunës e zgjedh kryesuesin e kuvendit të komunës nga radhët e

anëtarëve.

36.2        Kryesuesi i kuvendit të komunës zgjedhet për një mandat të njëjtë sikurse edhe

anëtarët e kuvendit.

36.3        Votimi në të gjitha zgjedhjet për kryesues të kuvendit të komunës është me vota të

fshehëta.

36.4    Për t’u zgjedhur në votimin e parë , kandidati duhet të marrë më shumë se gjysmën e

votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të zgjedhur.

36.5    Në rast se në votimin e parë asnjëri prej kandidatëve nuk e siguron shumicën e

kërkuar, atëherë dy kandidatët me numër më të madh të votave shkojnë në votimin e dytë. Kandidati që merr më shumë se gjysmën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të kuvendit të zgjedhur do të zgjedhet kryesues i kuvendit të komunës.

Neni 37

Mbledhjet e kuvendit të komunës

37.1    Kryesuesi i kuvendit të komunës thërret dhe kryeson mbledhjet e kuvendit të komunës.

37.2    Kuvendi i komunës mban së paku dhjetë mbledhje në vit, pesë prej të cilave duhet të mbahen gjat gjashtë muajve të parë të vitit , siç përcaktohet me rregulloren e punës.

37.3    Të gjithë anëtarët e kuvendit të komunës duhet të njoftohen paraprakisht me shkrim, ashtu siç kërkohet, shtatë ( 7 ) ditë pune para mbajtjes së mbledhjes. Në njoftimin e tillë shkruhet:

a)         data e mbajtjes së mbledhjes ;

b)         koha e mbajtjes së mbledhjes;

c)         vendi i mbajtjes së mbledhjes;

d)         rendi i ditës për mbledhje; dhe

e)         materialet e mbledhjes.

36.4    Njoftimi dhe materilet e mbledhjes duhet të bëhen me ligjin për përdorimin e gjuhëve. I njëjti njoftim duhet t’i shpallet publikut.

36.5    Njoftimi nga paragrafi 3 dhe 4 të këtij neni duhet gjithëashtu t’i dërgohet Ministrisë përgjegjëse për qeverisje lokale.

Neni 38

Mbledhjet e jashtëzakonshme të kuvendit të komunës

38.1    Mbledhja e jashtëzakonshëme e kuvendi të komunës caktohet me kërkesën e bërë me shkrim nga, më së paku , një e treta 1/3 e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të kuvendit të komunës, apo me kërkesë të kryetarit.

38.2    E drejta për të thirrur një mbledhje të jashtëzakonshëme gjithashtu përfshinë të drejtën për caktimin e rendit të ditës për mbledhjen e caktuar.

38.3    Pikat e caktuara  në rendin e ditës për mbledhjet e jashtëzakonshëme , nuk mund

të ndryshohen gjatë mbledhjes .

38.4    Mbledhja e jashtëzakonshëme e kuvendit të komunës nuk mbahet nëse të gjithë

anëtarët e kuvendit  të komunës dhe publiku nuk janë të njoftuar me shkrim, siç kërkohet me rregulloren e punës, së paku tri  (3 ) ditë pune para ditës së mbajtjes së mbledhjes.

38.5    Procedurat e njëjta që kërkohen për njoftimin dhe çështje të tjera që zbatohen për

mbledhjet e rregullta , gjithëashtu zbatohen edhe për mbledhjet e jashtëzakonshëme.

38.6    Procedurat e lartpërmendura nuk zbatohen për mbledhjet që thirren për shkak të rrethanave urgjente.

Neni 39

Mbledhjet e hapura

39.1    Mbledhjet e kuvendit të komunës dhe komiteteve të tij janë të hapura për opinion.

Anëtarëve të publikut u lejohet pjesëmarrja në mbledhjet e kuvendit të komunës, ashtu siç është paraparë në rregulloren e punës.

39.2    Njoftimi për mbledhjen e hapur të kuvendit të komunës bëhet publik.

39.3    Kuvendi i komunës , apo komiteti , me votën e shumicës , mund të vendos për

përjashtimin e opinionit nga e tërë mbledhja, apo nga një pjesë e saj, në rastet kur:

a)         mendohet se mbajtja e një mbledhje të hapur mund të shpie deri të një çrregullim publik apo dhunë;

b)         mbledhja e hapur kërkon të zbulojë informacione  dhe dokumente , të cilat janë të klasifikuara si të besueshëme sipas ligjit për qasjen në dokumentet zyrtare;

c)         kërcnon të zbulojë informacione të ndieshëme personale apo komerciale; dhe

d)         informacione lidhur me procedurat gjyqësore të tanishme apo të ardhshme.

39.4    Në rastet e tilla, kuvendi  i komunës njofton për vendimin e marrur.

39.5    Kuvendi i komunës mund të mbajë edhe mbledhje të mbyllura.

Neni  40

Kuorumi

40.1    Kuorumi për të gjitha mbledhjet e kuvendit të komunës dhe komiteteve të tij është

së paku gjysma e numrit të anëtarëve të kuvendit të komunës.

40.2    Kuorumi duhet të verifikohet para se të fillojë punën kuvendi dhe para çdo vendimi

të marrur.

Neni 41

Rendi i ditës

41.1    Rendi i ditës për mbledhjen e kuvendit të komunës caktohet nga kryesuesi i

kuvendit të komunës në marrëveshje me kryetarin e komunës.

41.2    Anëtari i kuvendit të komunës mund të kërkojë shtimin e një pike  në rendin e ditës

gjatë mbledhjes së rregullt të kuvendit të komunës , nëse çështja që kërkohet të përfshihet në rend të ditës është çështje urgjente me rëndësi publike.

41.3    Kërkesa e tillë mund të miratohet apo të refuzohet me votën e shumicës.

41.4    Rregullorja e punës së kuvendit të komunës parashef dispozita tjera për

përgatijen , miratimin dhe ndryshimin e rendit të ditës.

Neni 42

Votimi

42.1    Në të gjitha mbledhjet e kuvendit të komunës dhe komitetet e tij , çdo person,

përfshirë edhe kryesuesin , ka nga një votë , por kryesuesi ka një votë shtesë nëse votimi është i barabartë për ose kundër një propozimi.

42.2    Nëse ndryshe nuk parashihet shprehimisht me ligjin për vetëqeverisjen lokale , vendimet e kuvendit të komunës miratohen me shumicën e anëtarëve që janë të pranishëm dhe votojnë.

42.3    Abstenimet shënohen me qëllim të themelimit të kuorumit, por nuk merren parasysh në rezultatet e votimit.

Neni  43

Procesverbali

Procesverbalet mbahen në pajtim me ligjin për përdorimin e gjuhëve nga të gjitha mbledhjet e kuvendit të komunës dhe komiteteve të tij dhe miratohen në mbledhjen e ardhshëme.

Neni 44

Shpërndarja e kuvendit jo funksionues të komunës

44.1    Nëse kuvendi i komunës dështon në kryerjen  e funksionit të detyrueshëm sipas

standardeve të përcaktuara me ligj, ose nëse bëhet jo funksionues dhe kështu rrezikon ushtrimin e të drejtave themelore të qytetarëve , Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale njofton komunën për deshtimin dhe kërkon që të ndërmerren masa të duhura në mënyrë që të sigurohet kryerje e qetë e funksionit komunal.

44.2    Kuvendi i komunës konsiderohet jo funksionues nëse:

a)         nuk e zgjedh kryesuesin , tridhjetë ( 30 ) ditë pas themelimit ;

b)         nuk miraton statutitn e saj brenda gjashtëdhjetë ( 60 ) ditësh pas themelimit;

c)         nuk miraton buxhetin sipas afatit të paraparë me ligjin përkatës; dhe

d)         nuk mban mbledhje për një periudhë më të gjatë se gjashtë ( 6 )  muaj.

44.3    Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale e njofton Qeverinë e Republikës së Kosovës për mos funksionimin e komunës. Qeveria mund ta shpërndaj kuvendin e komunës jofunksionues.

44.4    zgjedhjet e reja për kuvendin e komunës mbahen në pajtim me ligjin për zgjedhjet komunale.

Neni 45

Komitetet e përhershme

45.1    Kuvendi i komunës themelon komitetet : Komitetin për Politikë e Financa dhe Komitetin për Komunitete si komitete të përhershme.

45.2    Kuvendi i komunës themelon komitete të tjera për të cilat konsideron se janë të nevojshme për kryerjen e përgjegjësive të tyre .

45.3    Nëse nuk parashifet ndryshe me ligj , komitetet reflektojnë përbërjen e kuvendi të komunës.