Republika e Kosoves

Skënderaj

Urbanizëm

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit

Sanije Ahmeti – Drejtoreshë

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANI I PUNËS I DREJTORISË PËR URBANIZËM PËR VITIN 2018

 1. PUNËT ADMINISTRATIVE

 

Planifikohet që punët administrative të përfundohën me kohë në afatin e paraparë ligjor pa vonesa dhe ngecje edhe pse natyra e lëndëve për Drejtorinë tonë kërkon një kohë më të gjatë për zgjedhjën e lëndëve si lëndet që kanë të bëjnë Lejet Ndërtimore ,ndërsa lëndet tjera si Pranimet teknike ,kërkesat e ndryshme të qytetarve për projekte në  infrastrukturë,pastaj vërtetime ,qertifikata etj., synohet që të përfundojnë me kohë dhe pa ngecje .

 1. HARTIMI I HARTËS ZONALE PËR TERRITORIN E KOMUNËS

 

Hartimi i hartës zonale për territorin e Komunës së Skenderajt sipas Ligjit të Planifikimit Hapësiror,Ligjit të Ndërtimit dhe Udhëzimeve Administrative që dalin nga këto ligje,planifikojmë si Drejtori e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Ambientit që të fillon procesi i hartimit të Hartës Zonale për terë territorin e Komunës së Skenderajt,me theks të veqant prioritet i ipet Zonës Urbane të Qytetit.

Pasi që ne si Drejtori dhe Kuvend Komunal disponojmë PZHU dhe PRRU ku sipas ndryshimit të ligjit të Ndërtimit dhe Udhëzimit Administrativ që PRRU të hiqet nga përdorimi i metejmë dhe Hartat Zonale e zevendsojnë ,është e domosdoshme që të fillon procesi i Hartimit të Hartave Zonale dhe planeve të hollësishme.

Një sfid në vete është edhe ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje ku ky proces veq ka filluar me futjen në regjister të ndërtimeve pa leje dhe vazhdon tutje procesi me aplikimin dhe zgjidhjën e lëndëve.Nga procesi  i ligjit të legalizimit planifikohet qe të ketë hyra me mjete financiare në shumën prej 35,000.00€,nëse ky proces rrjedh sipas planeve të MMPH-së dhe Komunës.

Të hyra të mjeteve financiare planifikohet që te mblidhen nga lejet ndërtimore dhe të hyrat tjera administrative rreth 158,000.00€.

Drejtoria për Urbanizëm në bazë të statutit të Komunës dhe detyrave që i përkasin ka përpiluar listen e projekteve për vitin 2018 :

 1. REALIZIMI I PROJEKTEVE GJATË VITIT 2017 DHE TE BARTURA NE VITIN 2018

 

 • Asfaltimi i rrugëve në fshatin Klinë-Prekaz me segmente(34 segmente)
 • Asfaltimi i rrugës unazore në qytet Klinë –Llaushë
 • Asfaltimi i rrugës Morinë-Kryshevc (17 segmente)
 • Asfaltimi i rrugës Prekaz Gofile (6 segmente)
 • Asfaltimi i rrugës Likovc
 • Asfaltimi i rrugëve në Izbicë
 • Asfaltimi i rrugës në Runikë
 • Asfaltimi i rrugës Vitak-Kllodernicë
 • Asfaltimi i rrugëve në qytet
 • Ndertimi i Kanalizimit në Runik
 • Ndertimi i Kanalizimit në Polac
 • Kanalizimi në fshatin Prekaz-Mikushnicë-Lubavec
 • Kanalizimi në fshatin Llaushë
 • Kanalizimi në fshatin Klinë e Ulët,Mesme,Epërme-Kuqicë
 • Kanalizimi në fshatin Rezallë
 • Kanalizimi në BL Qirez
 • Kanalizimi në qytet
 • Kanalizimi në fshatrat Vitak -Kllodernicë
 • Ndertimi i shkollës në Qirez
 • Ndertimi i shkollës në Qubrel
 • Ndertimi i shkollës Hamëz Jashari
 • Ndertimi i shkollës Makermal
 • Palestra Sportive- vazhdim
 • Renovimi i Shtepisë së Kulturës
 • Ujësjellësi në Kuqicë

 

 

Të gjitha projektet e cekura më lartë janë duke u menagjuar dhe  mbikqyrur prej Drejtorisë për Urbanizëm si ato të financuara nga Kuvendi Komunal ashtu edhe projektet të cilat kanë qenë të bashkëfinancuara.

 1. PROJEKTET E PARAPARA PËR VITIN 2018

 

 • Hartimi i projekteve teknike
 • Mirëmbjatja dhe riparimi e rrugëve
 • Kanalizimi në BL Likovc
 • Kanalizimi Qitak-Padalishtë
 • Asfaltimi i rrugës Kuqicë-Ternavc
 • Asfaltimi i rrugës Rezallë-Likovc
 • Asfaltimi i rrugës në qytet afër rrugës “17 shkurti”
 • Kyqja e ujësjellësit në 12 fshatra
 • Pastrimi-rregullimi i lumit Klina,Kuqicë-Llaushë
 • Ndërtimi i kolektoreve kryesor të ujrave të zeza në mes komunës së Drenasit dhe Skenderajt
 • Ndërtimi i infrastrukturës të parkut për sport dhe rekreacion në Prekaz KK Skenderaj
 • Ndertimi i Zonës Ekonomike në Marinë
 • Mbikalimi Klinë e Epërme
 • Ndertimi i shkollës në Polac

 

 

PROJEKTET NË BASHKFINANCIM  ME INVESTITORET DHE DONATORET E JASHTËM si:

 • Qeveria me Ministritë Përkatese
 • CDI-i
 • CDF-i
 • USAID

Skenderaj  11.04.2018