Republika e Kosoves

Skënderaj

Gjeodezi Kadastër Pronë

Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronësi

Ramiz Shala

Drejtor i Drejtotisë për Gjeodozi Kadastër dhe Pronësi

Vendlindja : Skenderaj
Viti i lindjes : 20.02.1979
Vendbanimi : Skenderaj
Edukimi : Jurist i diplomuar

E-mail:Ramiz.R.Shala@rks-gov.net
 Tel:038 200 42 708

 

 

Drejtoria për Gjeodezi  Kadaster dhe  Pronë

DRAFT PLANI I PUNËS PËR VITIN  2018

 1. Drejtoria  posedon vizion dhe plan afatëshkurtë dhe këtë plan ia bashkangjesim
 2. këtij   dokumenti .
 3. Përgjegjësitë   dhe  detyrat e drejtorisë janë  të  përqendruara  në përmbushjen  e planit . Disa prej detyrave kryesore:

 

 • matjet dhe kadastri i tokave
 • përcaktimii i  njësive kadastrale  teritoriale
 • klasifikimi kadastral dhe kualiteti i  tokave
 • mirëmbajtja e matjeve dhe kadastri i  tokave
 • përtrirja e matjes dhe kadastrit
 • udhëheqja e evidences së patundëshmerisë në pronësinë  shoqërore individuale dhe private .
 • me dhënjen e shenimeve shfrytëzuesit  të pronës  mbi të ardhurat  kadastrale
 • hartimi ioperatit kadastral me matjen e kopjeve të planeve origjinale dhe kartelave të punimeve gjeodete
 • me identifikimin e tokave të uzurpuara në pronësinë shoqërore
 • marrja e tokës dhe pasurive  tjera  për interesa publike
 • caktimin e kompenzimit për qellime të shpronësimit të patundëshmerisë
 • bënë propozimin për dhënjen e tokave nga prona shoqërore  për lokale afariste  në shfrytëzim të përkohshëm  ose të përhershem
 • bënë inqizimin e trojeve nga prona shoqërore  në shfrytëzim të përhershem  për ndertim individual
 • mban statistikën mbi  lëndet  e kryera  dhe atë  ia dergonë   Agjencionit  Kadastralë të Kosovës.

 

 1. C. Detyrat e punëve në kuader të Drejtorisë  organizohen  përms  3 sektoreve :

 

 1. Sektorit për Gjeodezi
 2. Sektorit përKadaster dhe
 3. Sektorit për pronësi

 

 1. struktura organizative  edhe në të ardhmën  do të  jetë me elemente  të  njejta , me tendencë të zhvillimit në procesin e punës
 2. E. stafi i  drejtorisë  është i  mbuluar  me kuadra  adekuate   dhe me kuadra      profesionale  për të  gjitha  lëmitë që kërkohën në kuadër të Drejtorisë
 3. drejtoria do të ketë  bashkpunim  të mirë me  të gjitha  Drejtoritë, organizatat e kuvendit  dhe jashtë saj , por për shkak të natyrës  së punës bashkëpunim te veqantë do të kemi  me Drejtorinë për Urbanizëm dhe Drejtorinë e  Sherbimeve Publike,   drejtoria bashkpunon edhe me Agjencionin Kosovarë të Privatizimit.
 4. G. drejtoria  posedonë një strategji financiare  një vjeqare
 5. H. drejtoria ka një strukture të mirë  kuadrash  për përmbushjen  e detyrave  që dalin nga plani I punës

I . nënpunësit e Drejtorisë kanë  zotësi të  mjaftuara për funkcionim të suksesshem  të Drejtorisë ,

 1. konsideroim  se nevojë  kryesore është kthimi i  elaboratit kadastral   të  marrura    nga Serbia, dhe trajnimet e nevojshme  për  nje  numër të caktuar të punëtorve
 2. K. lidhja me Agjencionin Kadastral të Kosovës perms  rrjetit  digjital rrjetit  qeveritarë
 3. drejtoriai i publikon raportet dhe dokumentet e caktuara në gjuhët e të gjitha grupeve etnike që jetoinë në Kosovë

a.   raporti më qytetarët në  tubimet publike  të organizuara nga kuvendi komunal dhe

 b.  lëshuarja e dokumenteve  të nevojshme  duke  i respektuar të drejtat e                minoriteteve  në gjuhet e tyre  .

 1. pjesmarrja e publikut do të ketë influence pozitive  në kontest të përgjegjësive dhe detyrave  që dalin nga plani i  punës.
 2. drejtorija do të ketë bashkpunim të mirë  me mediat lokale kryesishtë në fushën   e informimit.

 

 

 

 

 

Më,28.12. 2017                                                                         D R E J T O R E SH A,

Sandra Fazliu