Republika e Kosoves

Gllogoc

Sektori për Kulturë

Udhëheqës për Kulturë, Rini dhe Sport – Agim KASTRATI

E-mail; agim.h.kastrati@rks-gov.net

Tel: 044 170 776, 049 977 776

              –   Menaxhon,udhëheq punën e përgjithshme të sektorit për Kulturë,Rini dhe Sport dhe ndihmon Drejtorin në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;

              –   Menaxhon stafin e Drejtorisë së Kulturës,Rinisë dhe Sportit, dhe në bashkëpunim me Drejtorin, organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar cilësi në ngritjen e kapaciteteve në DKRS;  –

              –   Zëvendëson Drejtorin e Kulturës,Rinisë dhe Sportit në mungesë të tij/saj dhe përfaqson Drejtorinë brenda institucionit dhe palëve të jashtme;  

             –   Ndihmon Drejtorin e DKRS-së në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime / përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;  –

  • Organizon, udhëheq, drejton aktivitetet e sektorit të Kulturës,Rinisë dhe Sportit me stafin e DKRS-së
  • Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij/saj dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përputhje me standardet e kërkuara;
  • Përgatit propozim-rregullore për funksionimin e sektoreve sipas ligjeve të Ministrisë, së Kulturës,Rinisë dhe Sportit; Merr pjesë në komisionet e ndryshme. –
  • Mbikëqyrë punën e personelit të Kulturës,Rinisë dhe Sportit në aplikimin e reformave;

             –   Koordinon punën dhe bashkëpunon me menaxherët tjerë në institucione  DKRS – MKRS;

 Zyrtar i Lartë për Arkivë – Kajtaz Kastrati

E-mail: kajtaz.kastrati@rks-gov.net

Tel: 049 978 090