Republika e Kosoves

Hani i Elezit

PROCEDURAT STANDARDE TE OPERIMIT PER PASURITE DHE TE HYRAT KOMUNALE

Nuk kemi gjetur