Republika e Kosoves

Hani i Elezit

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE

Kimete Kuka Lindur me 03.05.1986 Hani Elezit

Shkollimi i mesëm:Gjimnazi i Përgjithshëm, SHML Dardania, Hani i Elezit

Studimet universitare: Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës

Studimet Master: Kushtetues Administrativ, Universiteti i Prishtinës

Eksperienca profesionale:

Referente në mardhënie me punëtorin, Fabrika e Stiroporit Hani Elezit

Kontrollere në Regjistrimin e popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave.