Republika e Kosoves

Hani i Elezit

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCË

I lindur më  01.11.1984 Paldenic

Hani i Elezit

Shkolla e Mesme “Dardania” Hani I Elezit (1999-2003)

Universiteti Shtetëror i Tetovës-Fakulteti Juridik (2004-2010)

Përvoja e punës :

Praktikë gjyqësore- Gjykata Themelore Ferizaj- Dega Kaçanik (2013-2014)