Republika e Kosoves

Hani i ElezitTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Mirembajtja e ndriçimit publik ne zonen urbane dhe rurale-
659-23-351-2-3-6
30-01-2023 03-02-2023 Detajet