Republika e Kosoves

Kaçanik

Nr. Tel. DREJTORIA PËR ARSIM DHE KULTURË

Emri dhe
Mbiemri
Pozita
Telefoni
E-maili
Zahir Doda
Drejtor i Arsimit dhe Kulturës
044225351
038 200 46 438
zahir.doda@rks-gov.net
Hajrush Dullovi Zyrtar i Arsimit
044225315
038 200 46 411
hajrush.dullovi@rks-gov.net
Gafur Guri
Zyrtar i Arsimit
044/726168
gafur.guri@rks-gov.net
Hasan Zharku
Zyrtar per financa
044/397668
038 200 46 412
hasan.zharku@rks-gov.net
Zarije Vishi
Psikologe
044/755 738
Shqipe Ceka
Zyrtare e DA
044 666 584
shqipe.ceka@rks-gov.net
Muharrem
Ahmetaj
Drejtor i Shtëpisë së Kulturës
044/224-772
Fatos Vishi
Këshilltar për Rini dhe Sport
044/253-011
fatos.vishi@rks-gov.net
Fatmir Çaka
Koordinator për Rini dhe Drejta të fëmijëve
044/346-157
fatmir.qaka@rks-gov.net
Remzie Shala
Përgjegjëse e bibliotekës
044/227-837
Azim Zharku
Bibliotekist
044/121-476
Azem Bela
Fokist dhe pastrues
044/237-093
Izahir Burrniku
Pastrues
044/671-589
Jasemine Krasniqi
Ass.administrative
044/819729
Jasemine.krasniqi@rks-gov.net
Fatime Raka
Bibliotekiste
044/318-762
Hajrush Neziraj
Bibliotekist
044/619-460
Xhevair Bajrami
Bibliotekist
044/862-655