Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Sektori i Tatimit në Pronë

Sektori i Tatimit në Pronë

  1. Përgatitë formularët e regjistrimit të tatimit në pronë;
  2. Përgatitë dhe kryen futjen e të dhënave në sistem elektronik sipas formularëve për faturim;
  3. Kujdeset për regjistrimin e pronave të reja në kompjuter, obligimeve, kamatave dhe pagesave;
  4. Pranon ankesat për tatim në pronë dhe i dorëzon Bordit të Ankesave;
  5. Kujdeset për përmirësimin e të dhënave në bazë të vendimit të Bordit të Ankesave;
  6. Lëshon vërtetime dhe certifikata sipas kërkesave të qytetarëve për tatimin në pronë;
  7. Përgatitë raporte për drejtorin dhe Departamentin e Tatimit në Pronë në nivelin qendror;
  8. Është përgjegjës për kryerjen e punëve me sukses në bazë të dispozitave ligjore.

 

Vendim për pagesa të Tatimit në Pronën e Paluajtshme