Republika e Kosoves

Gjakovë


Kërkesa për qasje në dokumentet zyrtare


Ligji për qasje në Dokumentet Zyrtare


E drejta për tu informuar për punët e komunës suaj – Shkarko fletushkën në gjuhën shqipe
E drejta për tu informuar për punët e komunës suaj – Shkarko fletushkën në gjuhën angleze
E drejta për tu informuar për punët e komunës suaj – Shkarko fletushkën në gjuhën serbe

E drejta per tu informuar – QASJA NE AKTE KOMUNALE Shkarko fletushken ne gjuhen shqipe
E drejta per tu informuar – QASJA NE AKTE KOMUNALE Shkarko fletushken ne gjuhen angleze
E drejta per tu informuar – QASJA NE AKTE KOMUNALE Shkarko fletushken ne gjuhen serbe


Zyrtari kontaktues për qasje në Dokumente Zyrtare:

Kastriot Shehdadi
email.: kastriot.shehdadi@rks-gov.net
tel. 038 200 44 032 / 049 921 049