Republika e Kosoves

Gjakovë

Fondi Zhvillimor – Grandet Komunale

Lista e perfituesve te granteve komunale 2018