Republika e Kosoves

Gjakovë

Përgjegjësitë

Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës Ligjore

 1. Zyra ligjore ofron ndihmë juridike dhe bashkëpunon me Kryetarin  e  Komunës, Kuvendin e Komunës, Bordin e Drejtorëve, dhe organet e administratës publike komunale, lidhur me përgjegjësitë për qeverisje me Komunën.
 2. Bën hartimi i projekteve të Statutit dhe rregulloreve të ndryshme komunale
 3. Zyra Ligjore angazhohet dhe merr pjesë në të gjitha proceset dhe diskutimet publike, deri në miratimin e akteve në kompetencë të Kuvendit të Komunës.
 4. Ofron ndihmë të veçantë juridike për të gjithë drejtorët e drejtorive të administratës komunale.
 5. Harton vendime, urdhëresa dhe akte të tjera administrative, të cilat miratohen nga Kryetari i  Komunës.
 6. Përgatitë  propozim-vendimet e Kryetarit të Komunës, për miratim në Kuvendin e Komunës
 7. Përpilon kontrata, marrëveshje dhe dokumente të tjera protokollare, për kabinetin e Kryetarit të Komunës.
 8. Ofron konsulencë juridike për Kryetarin, Kryesuesin dhe drejtorët e organeve të administratës publike të Komunës së Gjakovë.
 9. Përgatitë ftesat dhe dokumentet përcjellëse, për mbledhjet e Bordit të Drejtorëve.
 10. E ndihmon në aspektin profesional Bordin e Drejtorëve dhe mbanë procesverbalin e mbledhjeve.
 11. Harton dokumentin e procesverbalit dhe i punon aktet administrative, përkatësisht i nxjerr nga procesverbali ekstraktet e përfundimeve (konkluzioneve), të miratuara nga Bordi i Drejtorëve.
 12. Kryen edhe punë të tjera profesionale, sipas kërkesës së Kryetarit të Komunës.
 13. Zyrtarët e zyrës ligjore i përgjigjen për punë drejtpërdrejtë Kryetarit të Komunës.