Republika e Kosoves

Gllogovc

Qendra për Punë Sociale

Drejtori i Qendrës për Punë Sociale – Elmi Dobra

044 181 622

E-mail: elmi.dobra@rks-gov.net