Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Sektori i QSHQ-së

Qendra për Shërbime të Qytetarëve

 1. Është përgjegjëse për qytetarët dhe bizneset;
 2. Pranon kërkesat dhe ankesat e kompletuara nga qytetarët dhe subjektet tjera;
 3. Përcjelle kërkesat e kompletuara në drejtoritë përgjegjëse për shqyrtim dhe vendosje;
 4. Komunikon në mënyrë korrekte dhe transparente;
 5. Njofton qytetaret me informacionet  e nevojshme lidhur me kushtet,  procedurat administrative, ligjore, afatet kohore të paraqitjes dhe trajtimit të kërkesave dhe parashtresave të qytetarëve;.
 6. Njoftimet,  si në formën klasike ashtu edhe përmes formës elektronike (internetit)
 7. Ofron shërbime të gjendjes civile, tatimit në pronë, regjistrimin c bizneseve, shërbimet kadastrale, përmes pranimit të kërkesave:
 8. Përgatitë dhe vënë në dispozicion broshura dhe fletëpalosje informative për qytetarët si dhe i publikon në web-faqen zyrtare;
 9. Këshillon  dhe jep ndihma juridike për mënyrën e plotësimit të kërkesave dhe parashtresave;
 10. Pranon dhe regjistron kërkesat dhe parashtresat;
 11. Mban dosjet statistika te parashtresave dhe kërkesave të paraqitura nga qytetaret;
 12. Shtyp librin e protokollit për kërkesat / parashtresat nga sistemi eMS/CSC
 13. Vëzhgon reagimin e qytetareve dhe zyrtareve të Komunës ndaj shërbimeve që ofron

 

       Ligji-për-administrimin-e-punës-në-zyre

       Udhëzimi-Administrative-2011-03-për-funksionimin-e-Qendrave-për-Shërbim-të-Qytetareve-në-Komuna