Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Sektori për Teknologji Informative

ZYRA  PËR  TEKNOLOGJI  INFORMATIVE

 • Menaxhon me dhomës e serverëve, rrjetit të kompjuterëve dhe planifikimin e infrastrukturës për TI.
 • Përkrahje dhe asistim në Aplikacionin e Intranetit, e-pasurisë, SMAED (Sistemi për Menaxhimin dhe Arkivimin Automatik të Dokumenteve), SMVP (Sistemi i menaxhimit të vijueshmërisë në punë), SIMBNJ-se (Sistemi i Menaxhimit të Burimeve njerëzore), GJC (Gjendja Civile), LOGO (Sistem i menaxhimit të financave), QGIS (Quantum Geographic Information System, databazë për PZHK, ), Mirëmbajtja e Ueb Faqes, Përkrahje ne sistem e Protax te tatimit ne pronë, Përkrahje te DGJKP rreth aplikacioneve nga AKK, përkrahje DBZHR rreth aplikacioneve për bujqësi.
 • Mirëmbajtja e sistemit te pritjes te Gjendja Civile
 • Mirëmbajtja teknike e uebfaqës zyrtare të komunës
 • Pasurimi i AD (Active Derictory), mirëmbajtja e pajisjeve për performancë etj.
 • Monitorimi i mbledhjeve te kuvendit – transmetimi online.
 • Mirëmbajtja e kompjuterëve , formatimi dhe instalimi i programeve të licencuara nga MAP. – ASHI- ja
 • Ruajtja e të dhënave në serverë .
 • Mirëmbajtja e rrjetit LAN në ndërtesën e Komunës.
 • Mirëmbajtja e rrjetit nëpër zyrat e Gjendjes Civile
 • Përkrahja teknike e shkollave rreth pajisjeve te TI-se
 • Instalimi i softuerëve me te avancuar
 • Përkrahje të gjitha institucioneve shtetërore që operojnë në territorin e komunës së Mitrovicës rreth problemeve me rrjet.