Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Drejtoreshë e Drejtorisë së Arsimit

Drejtoreshë e Drejtorisë së Arsimit

Drita Kadriu

Datëlindja: 

Tel: 044174905         

E-mail: drita.kadriu@rks-gov.net

Shkollimi: 

CV Forma: CV- Drita Kadriu

 

 

 

 

 

Drejtoria e Arsimit do të jetë përgjegjëse për kryerjen e detyrave si në vijim:

 1. Menaxhimi dhe koordinimi i arsimit parashkollor, fillor të mesëm të ultë dhe të mesëm të lartë në Komunë;
 2. Punësimi i mësimdhënësve dhe personelit tjetër të shkollave në pajtueshmëri me procedurat ligjore të rekrutimit, përzgjedhjes dhe punësimit të të punësuarve publik;
 3. Zgjedhja e drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve të institucioneve në pajtueshmëri me procedurat ligjore për rekrutim dhe kriteret ligjore të përcaktuara nga MASHT- i;
 4. Planifikimi dhe koordinimi i zhvillimit të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në Komunë në konsultim me MASHT- in dhe komunat tjera;
 5. Mbikëqyrja e të gjitha institucioneve arsimore (parashkollore, fillore, të mesme të ultë dhe të lartë) në nivel komune;
 6. Regjistrimi dhe pranimi i nxënësve në pajtim me respektimin e parimeve të mos diskriminimit;
 7. Regjistrimi i të dhënave për nxënës, sipas formularit të miratuar nga MASHT në harmoni me ligjin;
 8. Nxitë barazinë në mundësitë për të ndjekur arsimin parashkollor, arsimin e obliguar, dhe të mesëm në Komunë;
 9. Regjistrimi, inspektimi i shëndetit publik dhe sigurisë si dhe licencimi i institucioneve arsimore parashkollore në pajtim me ligjin;
 10. Respektimi dhe afirmimi i të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre;
 11. Identifikimi i nevojave për aftësim profesional të drejtorëve dhe mësimdhënësve dhe realizimi i tyre në bashkëpunim me zyrën Rajonale të Inspektimit, në pajtim me ligjet aplikative;
 12. Përgatitja, miratimi dhe implementimi i Rregullores së punës për shkollat, duke përfshirë Kodin e Mirësjelljes për stafin udhëheqës, mësimdhënësit, personelin tjetër dhe nxënësit si dhe masat disiplinore;
 13. Merr vendim për ankesat ndaj organeve drejtuese të institucioneve arsimore të parapara me ligj;
 14. Organizimin e transportit të sigurt dhe të efektshëm për nxënësit që ndjekin shkollimin e obligueshëm;
 15. Propozon rregulloret për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor, pasi të ketë marrë më parë propozimet e Këshillit të shkollës dhe komentet e drejtorëve për këto rregullore;
 16. Propozon rregulloren për organizimin e ekskursioneve të nxënësve, organizimin e mbrëmjeve të maturës dhe rregullore tjera nga fusha e arsimit në nivel komunal;
 17. Në marrëveshje me MASHT-in, miraton rregulloret për themelimin shkrirjen, ndarjen dhe mbylljen e institucioneve arsimore me fonde publike të niveleve 0, 1, 2 dhe 3 në Komunë;
 18. Nxitë bashkëpunimin midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve arsimore si dhe midis institucioneve arsimore dhe familjes;
 19. Bashkëpunon me drejtoritë tjera të arsimit të komunave tjera në projekte të  përbashkëta arsimore, në përdorimin e përbashkët të burimeve fizike dhe njerëzore, si dhe caktimin e fondeve për projekte dhe qëllime të tilla;
 20. Kujdeset për mirëmbajtjen dhe renovimin e ndërtesave dhe pajisjeve të institucioneve arsimore me fonde publike si dhe bënë sigurimin e dispozitave për mirëmbajtje të shërbimeve mbështetëse për mirëqenien fizike të nxënësve, duke përfshirë ujin e freskët, ambiente banjash dhe shërbime shëndetësore;
 21. Merr masa për të siguruar që ambienti rrethues urban apo rural, në të cilin është e vendosur shkolla, është në përputhje me të drejtën e nxënësve për të pasur një mjedis të sigurt në oborrin e shkollës;
 22. Arritja e objektivave të shëndetit publik, në bashkëpunim me MASHT-in nëpërmjet aktiviteteve shkollore dhe jashtëshkollore, duke përfshirë programe për sigurinë në rrugë, fusha, të nxisë shtimin e shëndetit për të shmangur përhapjen e sëmundjeve ngjitëse si dhe aksione kundër duhanit dhe formave të abuzimit me drogë;
 23. Shqyrton vazhdimisht masat e marra për realizimin e arsimit special, në realizimin e kësaj detyre në atë masë që është e nevojshme ose e dëshirueshme, drejtoria konsultohet me MASHT-in dhe drejtoritë tjera Komunale për koordinimin e arsimit të fëmijëve që kanë nevojë për arsim special;
 24. Bënë vlerësimin e nevojave speciale, siç përcaktohet me ligj;
 25. Propozimi për themelimin e shërbimit këshillimor dhe shëndetësor për nevojat speciale;
 26. Ushtron edhe kompetenca tjera të cilat i bartën në bazë të ligjit ose nga pushteti qendror.