Republika e Kosoves

Podujevë

Vendimi i konsultimit publik &Draft Plani Lokal i Veprimit për Barazi Gjinore 2024-2026 (publikuar më 26.02.2024)

Vihet në konsultim publik-Draft Plani i punës së Kuvendit për vitin 2024 (publikuar më 15.12.2023)

Vendim për vënie në konsultim publik-Draft Plani  Operativ Lokal Emergjent

Vendim për vënie në diskutim publik te draft Strategjisë dhe Planit të Veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje 2023-2026

Vendim për vënie në konsultim publik-Draft Statuti i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare QKMF-Podujevë

Vendim për vënie në konsultim publik-Propozim Plani i veprimit për integrimin e Komuniteteve Rom,  Ashkali dhe Egjiptias 2023-2026 në Komunën e Podujevës

Vendim për vënie në konsultim publik- Propozim  Plani Komunal për Ri Integrim të qëdrueshem të  personave të riatdhesuar dhe integrimin e të huajve në Komunën e Podujevës 2023-2025

Vendimi për vënie në diskutim  publik-Draft  Plani i Integritetit për Komunën e Podujevës  për vitin  2023-2027

Vendim për venie në diskutim publik-Propozim  DraftPlani Trvejçar i Banimit 2023-2025

Vendim për venie në diskutim publik-Propozim Plani Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave 2023-2027

Vendim për vënie në diskutim publik-Propozim Vendimit për linjat urbane, urbano-periferike dhe orarin e qarkullimit 

Vendim për  vënie në diskutim publik-Propozim Rregullorja për transportin rrugor në territorin e Komunës së Podujevës

Vendim për vënie në diskutim publik-Propozim Rregullorja për trasportin e udhëtarëve me automjete taksi

Vendim për vënie në diksutim publik-Propozim Rregullorja për Bonuset e Zonimit

Vendim për  vënie në diskutim publik-Draft Plani i Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban

Vendim për vënie në diskutim publik-Draft Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal  SZHEL 2023-2025

Vendim për vënie në diksutim publik- Propozim Rregullorja për orarin e punës së bizneseve që operojnë në territorin e Komunës së Podujevës

Vendim për vënie në diskutim publik për shpalljen zonë të mbrojtur nga natyra, zonën “Ushton Lumi” dhe “Trungu i Qarrit” në fshatin Popovë

Vendimi për vënie në diskutim publiki-Propozim Rregullorja  për shfrytëzimin e palestrës sportive “Hakif Zejnullahu” në Podujevë

Vendimi për vënie në dsikutim publik-Propozim Rregullorja për Teksa Tarifa dhe Gjoba Komunale

Vendim për venie në diskutim publik-Propozim Rregullorja për funksionimin e institucioneve edukativo- arsimore në Komunën e Podujevës

Vendim për vënie në diskutim publik-Propozim Rregullorja për kushtet kriteret dhe procedurat e ndarjes së  subvencioneve

DRAFT HARTA ZONALE E KOMUNËS SË PODUJEVËS NË DISKUTIM PUBLIK

Njoftim për hapjen e shqyrtimit publik -Harta Zonale e Komunës së Podujevës 2021-2029

Vendimi për vënien në shqyrtim publik-Harta Zonale e Komunës së Podujevës 

Draft Harta Zonale e Komunës së Podujevës 2021-2029

Vlerësimi Startegjisk Mjedisor i Hartës Zonale të Komunës së Podujevës

Pelqimi i  Vlerësimit Strategjik (VSM)

Harta e banimit në vendbanimin urban-Podujevë

Pjesa Grafike

Draft Korniza Afatmesme Buxhetore  2022-2024 (e cila nuk është miratuar në Kuvend)

Vendim për vënie në diskutim publik Harta zonale -Projekt Harta-Zonale e Komunës së Podujevë 2020-2028

Vendim për vënie në diskutim publik të Propozim Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për taksa tarifa dhe gjoba komuna.

Vendim për vënie në diskutim  publik-Propozim Rregullorja për punën e Këshillit Drejtues të Teatrit të Qytetit “Avdush Hasani” 

Vendim për vënie në diskutim publik-Propozim Rregullorja për organizimin dhe  bashkëpunimin me  fshatrat, vendbanimet  lagje urbane në territorin e Komunës së Podujevës.

endim për vënie në diskutim publik i Propozim Rregullores për orarin e punës së bizneseve që operojnë në territorin e Komunës së Podujevës

Vendim për vënie në diskutim publik i Propozim Rregullores për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijës

Vendim për vënie në diskutim publik i Propozim Rregullores për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronë së paluajtshme të Komunës.

Vendim për vënie në shqyrtim  publik-Projekt Harta Zonale e Komunës së Podujevës 2020-2028

Vendim për vënie në diskutim publik-SZHEL-2020-2022

Vendimi për vënie në diskutim publik -Draft Strategjia e Zhvillimit të  Turizmit 2019-2021, në Komunën e Podujevës.

Vendim per veinie në diskutim publik të Propozim Rregullores  për orar të punës së bisneseve,që operojnë në Komunën e Podjevës

Vendim per vënie në diskutim publik të:

Vendim për vënien në diskutim publik të propozim programit trevjeçar të banimit 2019-2021