Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Podujevë

DRAFT HARTA ZONALE E KOMUNËS SË PODUJEVËS NË SHQYRTIM PUBLIK

Njoftim për hapjen e shqyrtimit publik -Harta Zonale e Komunës së Podujevës 2021-2029

Vendimi për vënien në shqyrtim publik-Harta Zonale e Komunës së Podujevës 

Draft Harta Zonale e Komunës së Podujevës 2021-2029

Vlerësimi Startegjisk Mjedisor i Hartës Zonale të Komunës së Podujevës

Pelqimi i  Vlerësimit Strategjik (VSM)

Harta e banimit në vendbanimin urban-Podujevë

Pjesa Grafike

 

Draft Korniza Afatmesme Buxhetore  2022-2024 (e cila nuk është miratuar në Kuvend)

Vendim për vënie në diskutim publik Harta zonale -Projekt Harta-Zonale e Komunës së Podujevë 2020-2028

Vendim për vënie në diskutim publik të Propozim Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për taksa tarifa dhe gjoba komuna.

Vendim për vënie në diskutim  publik-Propozim Rregullorja për punën e Këshillit Drejtues të Teatrit të Qytetit “Avdush Hasani” 

Vendim për vënie në diskutim publik-Propozim Rregullorja për organizimin dhe  bashkëpunimin me  fshatrat, vendbanimet  lagje urbane në territorin e Komunës së Podujevës.

endim për vënie në diskutim publik i Propozim Rregullores për orarin e punës së bizneseve që operojnë në territorin e Komunës së Podujevës

Vendim për vënie në diskutim publik i Propozim Rregullores për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijës

Vendim për vënie në diskutim publik i Propozim Rregullores për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronë së paluajtshme të Komunës.

Vendim për vënie në shqyrtim  publik-Projekt Harta Zonale e Komunës së Podujevës 2020-2028

Vendim për vënie në diskutim publik-SZHEL-2020-2022

Vendimi për vënie në diskutim publik -Draft Strategjia e Zhvillimit të  Turizmit 2019-2021, në Komunën e Podujevës.

Vendim per veinie në diskutim publik të Propozim Rregullores  për orar të punës së bisneseve,që operojnë në Komunën e Podjevës

Vendim per vënie në diskutim publik të:

Vendim për vënien në diskutim publik të propozim programit trevjeçar të banimit 2019-2021