Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra e Burimeve Njerëzore

Fitim Bunjaku Menaxher i Personelit

e-mail: fitim.bunjaku@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-014

Jehona Lushaku Zyrtare e Personelit

e-mail:jehona.r.lushaku@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-015

Albertina Latifi Zyrtare e Personelit

e-mail:albertina.latifi@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-015

Lindita Demolli Zyrtare e të Hyrave

e-mail:lindita.demolli@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-015