Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra për Konteste Juridike

Faik Rama – Përfaqësues i Komunës për Konteste Juridike

e-mail: Faik.Rama@rks-gov.net

Kontakti: 038200 41-049