Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra për Konteste Juridike

Faik Rama-Përfaqësuesi Ligjor i Komunës

e-mail: faik.rama@rks-gov.net

Tel: 038 200 41 049