Republika e Kosoves

Podujevë

Njësia e Auditimit të Brendshëm

Ismet Uka – Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm

e-mail:Ismet.Uka@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-016