Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra për të Drejta të Njeriut dhe Komunitete

Ahmet Ahmeti –Koordinator i Njësitit për të Drejtat e Njeriut dhe,

Zyrtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut

e-mail:ahmet.ahmeti@rks-gov.net

Naime Podvorica Zyrtare për Barazi Gjniore

e-mail: naime.podvorica@rks-gov.net

Salih Hoxha- Zyrtar për të Drejtat e Fëmijëve

e-mail:salih.hoxha@rks-gov.net

Liman Zeqiri -Shef i Zyrës për Komunitete e Kthim

e-mail:liman.zeqiri@rks-gov.net

Tel: 038 200 41-080