Republika e Kosoves

Podujevë

Planet-Strategjitë

Vendimi & Strategjia e Zhvillimi Ekonomik Lokal SZHEL 2023-2025

Plani i Veprimit per zbatimin e rekomandimeve të Zyres Kombetare të Auditimit -Komuna e Podujeves

Plani i punës së Komitetit për Komunitete për  itin 2022 (publikuar më 16.07.2022)

Plani i veprimit per zbatimin e rekomandimeve nga Zyra Kombetare e Auditimit

Plani i Punes së Kuvendit për vitin 2022

Plani i punes i Komitetit për  Komunitete për vitin 2021

Plani i punes së Kuvendit të Komunës per vitin 2021

Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal  2020-2022

Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve 2020, të dhënat në Raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit 

Plani Lokal i Veprimit për Efiqiencë të Energjisë 2019-2021

Strategjia e Turizmit per 2019-2021

Plani Komunal i Veprimit për Riintegrimin e Qëndrueshëm të personave të riatdhesuar 2019-2022

Programi trevjeçar i banimit 2019-2021

Plani i Veprimit për Transparencë Komunale 2019-2023

Plani i Veprimit për Transparencë për vitin 2018

Plani i Veprimit për Transparencë për vitin 2017

Plani Lokal i Menaxhimit të Mbeturinave 2017-2022

PLani Zhvillimor Komunal 2016-2025

Plani i Integritetit 2016-2019

Strategjia e zhvillimit ekonomik lokal 2016-2018

Plani i Veprimit për Energji të Qëndrueshme

Plani i Veprimit për Transparencë për vitin 2016

Plani Lokal i Veprimit për Riintegrim i personave te riatdhesuar

Programi trevjeqar i banimit 2015-2017

Plani Komunal për Efiqiencë të Energjisë 2014-2020

Plani Zhvillimor Urban 2012-2022

Strategjia e Zhvillimit Ekonmik Lokal  2011-2014