Republika e Kosoves

Podujevë

Raportet/Planet/Strategjitë

Vendimi&Plani i Punës së Kuvendit të Komunës së Podujevës për vitin 2024(publikuar më 29.03.2024)
Vendimi&Plani Lokal i Veprimit për Barazi dhe Mos Diskriminim në Komunën e Podujevës 2024-2026 (publikuar më 29.03.2024)
Plani i Punës së  Kuvendit të Komunës së Podujevës  për  vitin 2024
Raporti i Punes së Kuvendit për vitit 2023
Vendim për miratimin e Planit Lokal për Menaxhimin e mbeturinave për peiudhën 2023-2027 në Komunën e Podujevës
Plani i punës së  Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi – KKSB për vitin 2023
Plani i punës se Kuvendit të Komunës së Podujevës për vitin 2023
Vendimi & Strategjia e Zhvillimi Ekonomik Lokal SZHEL 2023-2025
Plani i Veprimit per zbatimin e rekomandimeve të Zyres Kombetare të Auditimit -Komuna e Podujeves
Plani i punës së Komitetit për Komunitete për  itin 2022 (publikuar më 16.07.2022)
Plani i veprimit per zbatimin e rekomandimeve nga Zyra Kombetare e Auditimit
Plani i Punes së Kuvendit për vitin 2022
Plani i punes i Komitetit për  Komunitete për vitin 2021
Plani i punes së Kuvendit të Komunës per vitin 2021
Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal  2020-2022
Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve 2020, të dhënat në Raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit 
Plani Lokal i Veprimit për Efiqiencë të Energjisë 2019-2021
Strategjia e Turizmit per 2019-2021
Plani Komunal i Veprimit për Riintegrimin e Qëndrueshëm të personave të riatdhesuar 2019-2022
Programi trevjeçar i banimit 2019-2021
Plani i Veprimit për Transparencë Komunale 2019-2023
Plani i Veprimit për Transparencë për vitin 2018
Plani i Veprimit për Transparencë për vitin 2017
Plani Lokal i Menaxhimit të Mbeturinave 2017-2022
PLani Zhvillimor Komunal 2016-2025
Plani i Integritetit 2016-2019
Strategjia e zhvillimit ekonomik lokal 2016-2018
Plani i Veprimit për Energji të Qëndrueshme
Plani i Veprimit për Transparencë për vitin 2016
Plani Lokal i Veprimit për Riintegrim i personave te riatdhesuar
Programi trevjeqar i banimit 2015-2017
Plani Komunal për Efiqiencë të Energjisë 2014-2020
Plani Zhvillimor Urban 2012-2022
Strategjia e Zhvillimit Ekonmik Lokal  2011-2014