Republika e Kosoves

Podujevë

Vendimi & Lista e veçantë e pronave të planifikuara për dhënie në shfrytëzim gjatë vitit 2024

Platforma elektronike e listës së veçantë të pronave për dhënie në shfrytëzim për vitin 2023

Vendim për miratimimin e Listës së veçantë të pronave të paluajtëshme të Komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim për vitin 2023

Platforma elektronike e listës së veçantë të pronave për dhënie në shfrytëzim për vitin 2022

Vendimi për miratimin e  listës së veçantë të  pronave të paluajtshme të Komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim gjatë vitit 2022

Vendim për miratimin e listës së veçantë të pronave të paluajtshme të Komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim në vitin 2021.