Republika e Kosoves

Podujevë

KONKURS për plotësimin e vendeve të lira të punës-Mirëmbajtëse i hapësirave të jashtme publike
KONKURS për plotësimin e vendeve të lira të punës-Mirëmbajtëse i hapësirave të  brendshme publike

Kompania Regjionale “Pastrimi” Sh.A

VENDIM për përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit Drejtorëve të N.P.L Eko Llapi Sh.A

Komisioni Komunal i NP Stacioni i Autobusëve

Komisioni Komunal i NP për Banim

Komisioni Komunal i KRM-Pastrimi