Republika e Kosoves

Podujevë

Raporti i punës së Kuvendit për vitin 2022

Flakë Ajeti

Asistente e Kryesuesit të Kuvendit 

e-mail:flake.ajti@rks-gov.net

Tel: 038 200 41-013