Republika e Kosoves

Shtime

Drejtoria Komunale e Arsimit

  • Agime Hasani-Roshaj, drejtore e Drejtorisë për Arsim
  • tel: 044/688-781
  • email: agime.roshaj@rks-gov.net

 

Kjo Drejtori është përgjegjëse për:

  1. Planifikimin zhvillimor të arsimit lokal dhe aftësimin e personelit mësimor, në bashkëpunim të ngushtë me MASHT-in;
  2. Nxitjen e bashkëpunimit midis personelit arsimor në raport me nxënësit dhe prindërit;
  3. Sigurimin e mirëmbajtjes dhe riparimin e objekteve shkollore dhe objekteve tjera përcjellëse me fonde publike të siguruara;
  4. Nxjerrjen e rregullave disiplinore për sjellje dhe disiplinë në çdo institucion arsimor;
  5. Kujdesin për punësimin dhe pagat e personelit arsimor, administrativ dhe mbështetës të institucioneve arsimore, të cilat financohen nga fondet publike;
  6. Marrjen pjesë në përzgjedhjen e drejtorëve dhe mësuesve të shkollave;
  7. Organizimin e transportit të sigurt dhe të efektshëm për nxënësit që ndjekin shkollimin e obligueshëm.