Republika e Kosoves

Shtime

Drejtoria për Arsim

 

     YLLKA FEJZULLAHU

Titulli: Drejtore
Edukimi: Fakulteti Juridik-Master i Shkencave Juridike
Email: yllka.fejzullahu@rks-gov.net
Tel: 38344681283
Vendbanimi: Vojnovc-Shtime

 

  • BIOGRAFIA:

 

  • PËRGJEGJËSITË:

Planifikimin zhvillimor të arsimit lokal dhe aftësimin e personelit mësimor, në bashkëpunim të ngushtë me MASHT-in;

Nxitjen e bashkëpunimit midis personelit arsimor në raport me nxënësit dhe prindërit;

Sigurimin e mirëmbajtjes dhe riparimin e objekteve shkollore dhe objekteve tjera përcjellëse me fonde publike të siguruara;

Nxjerrjen e rregullave disiplinore për sjellje dhe disiplinë në çdo institucion arsimor;

Kujdesin për punësimin dhe pagat e personelit arsimor, administrativ dhe mbështetës të institucioneve arsimore, të cilat financohen nga fondet publike;

Marrjen pjesë në përzgjedhjen e drejtorëve dhe mësuesve të shkollave;

Organizimin e transportit të sigurt dhe të efektshëm për nxënësit që ndjekin shkollimin e obligueshëm.