Republika e Kosoves

Shtime

Shërbime Publike

 • Halil Halili – Drejtor për Shërbime Publike
 • tel: 044/222-456
 • email: halil.halili@rks-gov.net

Kjo Drejtori është përgjegjëse për:

 1. Zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me ofrimin e kushteve optimale për popullatën në lëmin e shërbimeve publike, nëpërmjet ndërmarrjeve publike dhe institucioneve tjera që menaxhojnë dhe kujdesen për ofrimin e këtyre shërbimeve;
 2. Furnizim me ujë të pijes;
 3. Menaxhimin e sistemit të kanalizimit;
 4. Menaxhimin e mbeturinave;
 5. Menaxhimin e investimeve kapitale në infrastrukturën publike;
 6. Pastrimin, larjen dhe largimin e borës dhe akullit nga rrugët dhe trotuaret;
 7. Sigurimin e mirëmbajtjes se parqeve, hapësirave publike dhe varrezave;
 8. Funksionimin e tregjeve;
 9. Ofrimin e shërbimeve lokale dhe të infrastrukturës duke përfshirë ujësjellësin dhe kanalizimin, përpunimin e ujërave të zeza, rregullimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe transportin lokal;
 10. Kujdesin për trajtimin e ujërave të zeza dhe mbeturinave të ngurta;
 11. Planifikimin e nevojave shpenzuese dhe investuese të Drejtorisë.