Republika e Kosoves

Shtime

Planifikim Urban, Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi

 • Shqipe Rexhaj – Drejtore për Planifikim Urban, Kadaster dhe Gjeodezi
 • tel: 044/572-257
 • email: shqipe.rexhaj@rks-gov.net

 

PËRGJEGJËSIT:

 1. Hartimin e Planit Zhvillimor të Komunës (PZHK);
 2. Hartimin e Planit Zhvillimor Urban (PZHU);
 3. Hartimin e Planit Rregullues Urban (PRRU) dhe Rural të Komunës;
 4. Hartimin e kritereve për dhënien e lejes së ndërtimit;
 5. Hartimin e kritereve për dhënien me qira të objekteve komunale dhe tokës ndërtimore të Komunës;
 6. Mbajtjen e evidencës për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve, si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive brenda territorit të Komunës;
 7. Vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi;
 8. Zhvillimin e procedurave të eksproprijimit të tokave në pronësi private për interesat e përgjithshme shoqërore;
 9. Zhvillimin e procedurave të eksproprijimit, gjegjësisht anulimit të aktvendimeve të plotfuqishme rreth eksproprijimit në rastet kur plotësohen kushtet ligjore;
 10. Zhvillimin e procedurave dhe marrjen e aktvendimeve, konkluzioneve për bartjen e së drejtës së shfrytëzimit të tokës ndërtimore dhe asaj bujqësore në pronësi shoqërore;
 11. Zhvillimin e procedurave për kompensimin e tokave të eksproprijuara, vënien në posedim shfrytëzueseve të rinj;
 12. Azhurimin e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara;
 13. Mbrojtjen e pronës komunale nga uzurpimet e ndryshme.

 

LISTA E PRONAVE PUBLIKE TE KOMUNES SE SHTIMES