Republika e Kosoves

Shtime

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik

 

 KASTRIOT SHABANI

Titulli: Drejtor
Edukimi: Bachelor- Drejtimi Dogan dhe Shpedicion
Email: kastriot.shabani@rks-gov.net
Tel: 38344131381
Vendbanimi: Shtime

 

  • BIOGRAFIA:

U lind më 30.06.1987. Ka të kryer studimet universitare në Dogan dhe Shpedicion. Po ashtu është Agjent Doganor licensuar nga Dogana e Kosovës.

Është pronar Pronar i biznesit “AD Toti Shped” nga viti 2015.

Është i martuar dhe ka dy fëmijë. Jeton në fshatin Vojnoc-Shtime.

  • PËRGJEGJËSITË:
  • a) Sektorin për Zhvillim Ekonomik:

Krijimi i parakushteve për zhvillim ekonomik lokal,

Hartimin e planit për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës

Hartimin e planeve konkrete për zhvillimin e veprimtarive ekonomike

Hartimin e planit për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda Komunës

Implementimi i Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal 2014 – 2018

Ofrimi i shërbimeve për të mobilizuar bizneset duke luajtur rol aktiv në krijimin e mjedisit të përshtatshëm për zhvillimin e veprimtarisë së tyre ekonomike si dhe nxitje për rritje ekonomike

Hapje e vendeve të reja të punës përmes përkrahjes së zhvillimit të sektorëve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

Përcjelljen e aktiviteteve të subjekteve ekonomik të biznesit, hulumtimin dhe dhënien e udhëzimeve të nevojshme profesionale

Dhënien e udhëzimeve dhe këshillave në lidhje me bizneset e reja

Regjistrimi i bizneseve

Bashkëpunimin dhe koordinimi me: Ministrinë për Tregti dhe Industri & Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik

Krijimin e kushteve të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

  • b)   Sektorin për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural

Implementon politikat zhvillimore për bujqësi

Koordinon dhe mbikëqyr asociacionet bujqësore

Përgatit planet për mbjelljet vjetore dhe fushata për korrje – shirje

Organizon trajnime dhe këshillime për fermerë

Kujdeset për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve të kafshëve

Bashkëpunon me agjencionet qeveritare për zhvillimin  e rajoneve rurale të komunës

Planifikon zhvillimin dhe kujdesin permanent të shfrytëzimit të tokës bujqësore për nevojat dhe interesat e Komunës

Propozon hartimin e politikave komunale të zhvillimit të bujqësisë, blegtorisë dhe pemëtarisë

Rregullimin dhe mbrojtjen e brigjeve të lumenjve

Planifikon zhvillimin rural

Hulumton rsurset natyrore duke përfshirë edhe mbrojtjen e shtazëve dhe bimëve

Mbrojtja e pyjeve

Bashkëpunimin dhe koordinimi me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.