Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Konsultimet Publike

Projekt-Akcioni Plan za Transparentnost u Opstini Mitrovica

Projekt-Plani i Veprimit për Transparencë Komunale në Komunën e Mitrovicës së Jugut

Diskutim Publik – Plani i Veprimit për Transparencë Komunale në Komunën e Mitrovicës së Jugut

Raport nga Diskutimit Publik – Plani komunal i menaxhimit të mbeturinave 2023-2028

Raporti nga Konsultimi me Publikun – Kodi i Etikes në Komunën e Mitrovicës

Plani Komunal i Menaxhimit të Mbeturinave 2023-2028 Mitrovica e Jugut

Diskutim Publik- Projekt Plani Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut 2023-2028

Raport nga Konsultimi Publik – Rregullorja për Ndarjen e Subvencioneve, Transfereve dhe Grateve

Raport nga Konsultimi Publik – Projekt Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores Nr. 01-2021

Draft- Kodi i Etikës në Komunën e Mitrovicës së Jugut

Diskutim Publik për Kodin e Etikës në Komunën e Mitrovicës së Jugut

Raport nga konsultimi publik i Planit të Punës së KK-së për vitin 2023

Raport nga Konsultimi Publik per Statutin e QKMF-së

Draft- Rregullorja per plotesim ndryshimin e rregullorës 02.2022 për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut

Diskutim Publik – Për rregulloren për plotësim ndryshimin e rregullores Nr.02.2022 për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut

Draft-Rregullorja për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores Nr 01.2021 për bashkëpunimin e komunës me fsharat, vendbanimet dhe lagjet urbane

Diskutim Publik- Projekt Rregullorja për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullorës Nr.01.2021 për organizimin dhe bashkëpunimin e Komunës me fshatrat-vendbanimet- dhe lagjet urbane

Draft- Rregullore për kushtet, kriteret dhe procedurat e ndarjes së subvencioneve dhe granteve 

Diskutim publik- për Draft- Rregulloren për Ndarje të Subvencioneve dhe Granteve

Draft- Plani i punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2023

Diskutim Publik- Për Planin e Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2023

Diskutim Publik – Draft – Statuti i QKMF-së

Draft- Statuti i QKMF-së Dr. Nexhat Çuni

PLANI I DOKUMENTEVE PËR KONSULTIME-TAKIME-DËGJIME PUBLIKE PËR VITIN – 2023

Raport i Konsultimeve Publike për vitin 2022- Komuna e Mitrovicës

Raport nga Takimi Publik i Kryetarit me qytetarë për vitin 2022

Raport nga Konsultimi Publik per Draft- Statutin e QPS-së

Raport nga Konsultimi Publik – Për Projekt Rregulloren për Kodin Etik të stafit menaxherial mësimdhënësve dhe personelit tjetër arsimor në Komunën e Mitrovicës së Jugut

Raport/Procesverbal nga Konsultimi Publik – Për Planin për Integritet 2023-2026

Raport nga Konsultimi Publik – Projekt rregullorja mbi kriteret për vendosje të objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike

Draft – Plani i Integritetit për Komunën e Mitrovicës së Jugut

Diskutim Publik – Plani i Integritetit për Komunen e Mitrovicës 2023-2026

Tubimi  i Dytë Publik  i kryetarit të komunës për vitin 2022

Draft –  Rregullore për përzgjedhjen e mësimdhënësit të dalluar

Diskutim Publik- Draft- Rregullorja per perzgjedhjen e mesimdhenesit te dalluar

Draft- Statuti i Qendrës për Punë Sociale në Komunën e Mitrovicës

Diskutim Publik- Për hartimin e Draft- Statutit të Qendrës për Punë Sociale

Draft- Rregullore mbi kriteret për vendosje të objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike

Diskutim Publik- Për hartimin e Draft- Rregullores për vendosje të objekteve të përkohshme në sipërfaqe dhe hapësira publike

Kodi i Etikës – DRAFT

DISKUTIM PUBLIK- Draft Rregullorja për Kodin Etik të stafit menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit arsimor

Raport nga tubimi me publikun për Rregulloren për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së veprimtarive afariste

Raport-Procesverbal nga Diskutimi Publik i Draft-Vlerësimit Strategjik Mjeisor të Hartës Zonale Komunale

Raport nga Konsultimi Publik per Projekt Buxhetin e Komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 2023

Draft-Rregullorja për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së veprimtarive afariste dhe veprimtarive tjera në Komunën e Mitrovicës

Diskutim Publik-Rregullorja për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së veprimtarive afariste në Komunën e Mitrovicës

Diskutim Publik- Draft- Vleresimi Strategjik Mjedisor i Hartës Zonale Komunale 2020-2026

Konsultim Publik për projekt buxhetin e Komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 2023

Draft-Buxheti Komunal për vitin 2023 dhe parashikimet 2024-2025

Draft Raporti i VSM-së për Hartën Zonale të Komunës së Mitrovicës së Jugut 2022 – 2026

Diskutim Publik – Draft Vleresimi Strategjik Mjedisor i Hartes Zonale Komunale 2020-2026

Raport nga Degjimet Buxhetore me qytetarë për Planifikimin e Buxhetit 2023-2025

Orari i Dëgjimeve Buxhetore me qytetar për planifikimin e Draft-Buxhetit për vitin 2023-2025

Raport nga takimi i parë i kryetarit me publikun për vitin -2022

Tubimi i Parë Publik i Kryetarit për vitin 2022

Raport nga Diskutimi Publik për Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut

Raport nga Konsultimi Publik për Draft- Rregulloren për Përcaktimin e Procedurave të Dhënies në Shfrytëzim më pak se një vit të Pronës së Paluajtshme të Komunës

Raport nga Konsultimi Publik për Draft- Rregulloren për organizimin kompetencat dhe përgjegjësitë e organeve të Administratës Komunale

Raport-Procesverbal nga Diskutimi Publik me banoret e Kçiqit-HZK

Diskutim Publik- Draft- Rregullorja për Menaxhimin e Mbeturinave në Komunën e Mitrovicës së Jugut

DRAFT- RREGULLORE_(K MJ)_NR _03_2016__PËR__MENAXHIMIN_E_MBETURINAVE

Diskutim Publik – Draft- Rregullorja për caktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme të komunës

Draft- Rregullorja për caktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme të komunës

Diskutim Publik me banorët e fshatit Kçiq i Madh-HZK-28.04.2022

Draft-Rregullorja për Organizimin, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Organeve komunale

Diskutim Publik – Draft- Rregullorja për Organizimin, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Administratës Komunale

Raport nga diskutimi publik per Planin e punes se KK per vitin-2022

Raport-Proeverbal nga diskutimi publik me banoret e Shipolit-Zhabarit dhe Koshtovës- HZK

Procesverbal nga Diskutimi Publik me banorët e Suhodollit, Vinarcit dhe Gushavcit

Raport nga Diskutimi Publik- Shfrytëzimi i Parcelës Komunale Nr. P-71202012-00009-1 për Eksploatim, Thërrmim dhe Seperim të Andeziteve

Diskutim Publik – Zhabarë, Shipol, Koshtovë – HZK 12.04.2022

Draft – Plani i Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2022

Diskutim Publik – Plani i Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2022

Raport- Procesverbal nga Diskutimi Publik me banorët e Bairit, Ura e Gjakut dhe Vaganicë HZK

Raport- Procesverbal nga Diskutimi Publik me banorët e lagjeve Iliridë dhe Fidanishte HZK

Raport-Procesverbal nga Diskutimi Publik me banoret e Qendra1 dhe Qendra2-HZK

Diskutim Publik – Suhodoll, Gushavc, Vinarc – HZK 01.04.2022

Diskutim Publik – Bair, Ura e Gjakut, Vaganicë – HZK  24.03.2022

Diskutim Publik për Shfrytëzim të Parcelës Komunale Nr.P-71202012-00009-1 për Eksploatim, thërrmim dhe Seperim të Andeziteve 18.03.2022

Diskutim Publik – Fidanishte, Iliridë – HZK 15.03.2022

Diskutim Publik- Qendra 1, Qendra 2 – HZK 07.03.2022

Draft-Plani- Harta Zonale Komunale

Plani i dokumenteve për konsultime- takime- dëgjime publike për vitin 2022 

Raport nga Takimi i Dytë Publik i Kryetarit për vitin -2021

Raport nga procesi i diskutimit publik te Planit Komunal per Menaxhimin e Mbeturinave

Raport nga tubimi i parë publik i kryetarit per vitin-2021

Raport lidhur me procesin e diskutimit publik për Planin Lokal të Veprimit në Mjedis

Raport për Dëgjimet Buxhetore me qytetarë për planfikimin e Draft- Buxhetit për vitin 2022-2024

Njoftim për konsultim publik – Draft Plani Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave i cili mbahet me datë 30.07.2021, në ora 14:00, në Sallën e Kuvendit Komunal

Draft- Plani Komunal për menaxhimin e mbeturinave 2021-2025

Raporti i Dëgjimit Publik- KAB

Raport per Degjimin Publik-Draft-Rregullorja per Transparence Komuna e Mitrovices

Draft -Rregullorja për Transparencë- Mitrovicë

Draft- Korniza Afatmesme Buxhetore për vitet 2022 – 2024

Orari i dëgjimeve publike buxhetore per vitet 2022- 2024

Njoftim për takimin e parë publik të kryetarit të komunës me qytetarë për vitin 2021 i cili do të mbahet me datë 28.06.2021, në ora 14:00, në Sallën e Kuvendit Komunal

Njoftim për konsultim publik- Draft Plani Lokal i Veprimit në Mjedis mbahet me datë 08.07.2021, në ora 14:00, në Sallën e Kuvendit Komunal

Draft- Plani Lokal i Veprimit ne Mjedis

Raport nga Dëgjimi Publik për Draft- Rregulloren për organizimin bashkëpunimin e Komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane

Raport nga Debati Publik për ndryshim-plotësim te Rregullores nr.02/2019 per Taksat, Tarifat dhe Gjobat Komunale

Procesverbal nga dy Dëgjimet Publike  Komunale

Udhëzimi administrativ (MAPL) NR. 06 2018 Për standardet minimale të konsultimit publik në komuna