Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

 AVNI FETAHU 

Drejtor i Arsimit

Adresa: Rr. Nuhi Gashi | Address: Str. Nuhi Gashi

Kodi postar: 11000 | Zip 11000

Mob: +383 (0) 44 150 657

Office: 038 200 41-004

e-mail: avni.j.fetahu@rks-gov.net
e-mail: avni_fetahu@hotmail.com

 

Msc. Avni FETAHU është i lindur më 04.03.1981 në fshatin Shtedim Komuna e Podujevës.
Shkollimi: Një pjesë të shkollës fillore e ka përfunduar në Kaçanik për të vazhduar në fshatin shtedim të Komunës së Podujevës, shkollën e mesme ekonomike “Isa Boletini” Podujevë 1996-2000
Fakultetin ekonomik Universiteti i Prishtinës Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë 2000-2004
Ka të përfunduara Masterin pranë Universiteti i Prishtinës Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë, me temën; Ndikimi i firmave ushtrimore në përgaditjen e kuadrove për tregun e punës.
Është i martuar dhe Prind i 5 fëmijëve. Ka punuar kryesisht në Podujevë, dhe atë:
Mësimdhënës në shkollën e mesme ekonomike “Isa Boletini” -Podujevë- 2006 – 2014
Drejtor i Planifikimit dhe Zhvillimit Ekonomik dhe Drejtor i Bujqësië në Komunën e Podujevës 2014 -2017
Këshilltar komunal në Komunen e Podujevës dhe Mësimdhënës në shkollën e mesme ekonomike “Isa Boletini” –Podujevë 2018-2020

Aktualisht është emëruar Drejtor i Arsimit në Komunën e Podujevës
Avni Fetahu ka marrë pjesë në vizita studimore jashtë vendit;
– Vizita studimore lidhur me bashkëpunimin e firmave ushtrimore në nivelin rajonal,
– Pjesëmarrja në panairin ndërkombëtar të firmave ushtrimore,
– Pjesëmarrës si ekspozues i produkteve me firmën ushtrimore në Salzburg të Austrisë,
– Pjesëmarrës në Konferencën e Dhjetë Jubilare Ndërkombëtare, Biznesi dhe Punësimi me tematikë “Ndikimi i rritjes ekonomike dhe inovacioneve në zhvillimin e biznesit, zvogëlimin e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë, në  vendet në tranzicion dhe ato në zhvillim”.me 6 dhe 7 tetor 2011 në Prishtinë, Republika e Kosovës organizuar nga Instituti i Financave i Kosovës “IFK” ku jamë edhe bashkautorë i librit të botuar nga instituti në fjalë me temën: Paraqitja e firmave ushtrimore dhe sukseset nga aplikimi i modelit të firmave ushtrimore.
si dhe pjesëmarrës në simpoziumin me temën; firmat ushtrimore dhe partneriteti me biznese organizuar nga MASHT, Kultur Kontakt – Austria dhe Swisscontacti – Zvicër.
Posedon mbi 900 h trajnimi ne fushën e Arsimit, mësimdhënjes dhe zhvillimit ekonomik.

Fushëveprimtaria e Drejtorisë

 • DKA-ja ushtron funksion dhe përgjegjësi në bazë të Ligjit lidhur me organizimin e arsimit për fëmijë dhe të rrituri duke filluar nga niveli: 0,1,2 dhe 3 dhe të rriturëve në Komunë;
 • Nxitë barazinë dhe mundësinë për të ndjekur arsimin parashkollor, parafillor, fillor, të mesëm të ulët dhe të mesem të lartë në Komunë, në zhvillimin dhe aftësimin e personelit në të gjitha aspektet e tjera të arsimit;
 • Respekton dhe nxit të drejtat e komuniteteve dhe anëtarëve të tyre
 • Nxitë bashkëpunimin midis mësuesve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve arsimore, familjes dhe komunitetit
 • Bën regjistrimin e të dhënave personale të nxënësve në një format të miratuar nga MASH-ti;
 • Bashkpunon ngusht me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Tekonologjisë në interes dhe bashkëveprim në mes dy palëve në interes të nxënësve;
 • Planifikon zhvillimin e arsimit parashkollor fillor dhe të mesëm në Komunë, në konsultim me MASHT-in dhe komunat të tjera;
 • Në marrëveshje me MASHT-in, miraton rregullat për themelimin, shkrirjen, ndarjen dhe mbylljen e institucioneve arsimore me fonde publike të niveleve 0,1,2 dhe 3 në Komunë;
 • Rregullon se cilat shkolla i përkasin zonave specifike të mbulimin në komunë;
 • Bën mirëmbajtjen dhe riparimin e ndërtesave dhe pajisjeve të institucioneve arsimore me fonde publike si, mirëqenien fizike të nxënësve duke përfshirë me ujë të freskët, ambient të shëndetshëm, ambient rrethues nëpër shkolla;
 • Nxit, në bashkëpunim me MASHT-in, politikën shoqërore dhe objektivat e shëndetit publik nëpërmjet aktiviteteve shkollore dhe jashtëshkollore, duke përfshirë programe për sigurimin në rrugë, fusha dhe shëndetin e nxënësve duke ju shmangur sëmurjeve ngjitëse si dhe aksionit kundër duhanit dhe drogës;
 • Miratimin e pushimeve lokale të shkollës;
 • Miratimin e rregullave të shkollës;
 • Punësimin dhe pagat për mësimdhënës dhe drejtorë të shkollave të komunës;
 • Shqyrton masat lidhur me ankesat e nxënësve;
 • Angazhohet për realizimin e arsimit special në konsultim me MASHT-in për nxënës me nevoja të veçanta;
 • Miraton rregullat për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve të shkollave;