Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

Vezir Januzi

Datëlindja: 28.09.1969

Vendbanimi: Fshati Revuq

e_mail:Vezir.Januzi@rks-gov.net

Tel:038 200-41 012

Shkollimin e mesëm e mbaroi në Qendrën e Arsimit të Mesëm të Orientur “28 Nëntori” në Podujevë.

Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë të Universitetit të Prishtinës, ndërsa ka mbaruar magjistraturën në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë në Universitetin e Prishtinës – drejtimi bioteknologji në zooteknikë.

Në vitin 2013,  ka regjistruar studimet e doktoraturës në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit  në Universitetin e Tiranës.

Nga viti 2003 -2010,  ishte drejtor i  NPSH “DUKAGJINI”në Prishtinë.

Nga viti 2010 – 2015, ishte Drejtor i Drejtorisë Komunale për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në Komunën e Podujevës.

Është anëtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe anëtarë i Këshillit të  Përgjithshëm të LDK-së.

Më datë 04.03.2015 është emëruar zëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural deri më 09.09.2017

Nga 14.02.2018 Drejtor i Drejorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.

 

Fushëveprimtaria e Drejtorisë
 • Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural përcjell dhe zbaton politika zhvillimore të bujqësisë dhe zhvillimit,koordinon dhe mbikëqyre punët ne bujqësi dhe shoqatat e fermerëve.
 • Përgatit planet vjetore të zhvillimit dhe të prodhimtarisë si dhe përcjell realizimin e këtyre planeve.
 • Përgatit raporte dhe informata lidhur me prodhimtarin bujqësore siç janë : Mbjelljet pranverore , mbjelljet vjeshtore korrjet dhe realizimi i të gjitha të mirave bujqësore.
 • Përcjell zhvillimet dhe krijon pasqyra tabelore statistikore si dhe mban evidencën e të arriturave shkencore në prodhimtarinë e bujqësisë si dhe udhëheq evidencën mbi numrin e bagëtive sipas llojit .
 • Përcjell vëllimin fizik të prodhimit sipas degëve në bujqësi .
 • Përcjell dhe merr pjesë në realizimin e planeve vjetore dhe afate mesme të zhvillimit të blegtorisë dhe lavërtarisë si dhe përgatit analiza dhe informata.
 • Përcjell dhe punon në ngritjen e minifermave të reja.
 • Propozon dhe përcjell realizimin e programit të mbrojtjes shëndetësore të bagëtive dhe propozon masa veterinare sanitare për mbrojtjen e tyre nga sëmundjet e ndryshme .
 • Zbaton rregullativën ligjore nga lëmi e bujqësisë si dhe propozon vendime dhe rregullore bordit të drejtorëve dhe Kuvendit të komunës për miratim .
 • Përcjell dhe merr pjesë në hartimin e planeve dhe programeve për mbrojtjen dhe zhvillimin e pyjeve në territorin e komunës .
 • Propozon dhe harton plane për ripyllëzim .