Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

 

FATLUM OSMANI 

Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa 

Datëlindja:11.08.1985

Vendbanimi: Podujevë

Edukimi: Master i Ekonomisë

e-mail:fatlum.osmani@rks-gov.net

Tel: 038 200-41-003

Fushëveprimtaria e Drejtorisë

 • Veprimtaria e Drejtorisë për Buxhet e Financa,  është mbështetur  në kompetencat e  përcaktuar me Ligjin për Menaxhimin e Financava  Publike, Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal,Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Statutin e Komunës dhe implementimin e rregulloreve të aprovuara në Kuvendin e Komunës si dhe në bazë të instruksioneve financiare të aprovuara nga MEF-i dhe plan programeve të punës së drejtorisë.
 • Drejtoria për Buxhet e Financa  është përgjegjëse për:
 • Përgatitjen e buxhetit .
 • Përgatitjen e bazës ligjore për realizimin e buxhetit të planifikuar.
 • Menaxhimin dhe ekzekutimin e buxhetit.
 • Përgatitjen e dinamikës së shpenzimit të buxhetit.
 • Rishikimin e buxhetit.
 • Menaxhimin e fondeve dhe monitorimin  e sistemit në procesin e ekzekutimit të buxhetit.
 • Transferi i mjeteve vetanake dhe donatorëve në B.K.K.
 •  Alokimin e mjeteve dhe zotimin e tyre sipas prioriteteve të caktuara.
 • Barazimin e të hyrave vetanake dhe shpenzimeve me Dep. e Thesarit.
 • Menaxhimin e shpenzimeve.
 • Përgatitjen e pasqyrave financiare për MEF- in.
 • Përgatitjen e raportit financiar për Kuvendin e Komunës.
 • Bënë identifikimin , klasifikimin dhe vlerësimin e pronës në teritorin e Komunës.
 • Ndihmon dhe këshillon komunitetin e biznesit në lëmin e tatimeve , taksave dhe obligimeve tjera ndaj Komunës.
 • Struktura organizative e Drejtorisë:
 •          Sektori i buxhetit
 •          Sektori i thesarit
 •          Sektori i tatimit në pronë