Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Planet komunale

PLANI PËR PËRMIRËSIMIN E SHËRBIMEVE_KOMUNA E MITROVICA E JUGUT

Plani i veprimit për parandalimin e braktisjes dhe mosregjistrimit të shkollës 2024-2026

PLANI I INTEGRITETIT – Komuna e Mitrovicës së Jugut 2024-2026 -i Miratuar nga Kryetari i Komunës

Plani për Riintegrimin e Qendrueshem 2023 – 2025

  Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të ZKA 2022

  Plani i Veprimit për Transparencë në Komunën e Mitrovices e Jugut 2023/2027

  Plani për Integritet 2023-2026

  Plani për Informim dhe Komunikim për vitin 2023

  Programi trevjeçar për banim 2022 -2025

  Plani për Informim dhe Komunikim-2022

  Plani i Veprimit për Implementimin e Rekomandimeve të ZKA-së për vitin 2021

  Plani i veprimit për implementimin e rekomandimeve të ZKA-së për vitin 2020

  Plani Zhvillimor Komunal – Mitrovicë 

  Plani Zhvillimor Urban – Mitrovicë

  Plani Lokal i Veprimit në Mjedis

  Plani Rregullues Urban ‘QENDRA -2010-2015’ – Pjesa tekstuale

  Plani Rregullues Urban ‘ILIRIDA -2010-2015’

  Plani Rregullues Urban ‘BAIR’

  Plani Rregullues Urban ‘FIDANISHTE’

  Plani Rregullues urban ‘SITNICA’

  Plani Rregullues Urban ‘URA E GJAKUT’

  Plani komunal i veprimit për të zhvendosurit për zgjidhje të qëndrueshme

  Komuna e Mitrovicës – Plani i Integritetit 2016-2019

  Plani i Veprimit për Transparencë

  Strategjia për Kulturë dhe Turizëm 2018-2022 

  Plani Lokal Antikorrupsion

  Plani i veprimit per integrim te komunitetit RAE 2016-2019

  Plani Lokal i Veprimit per Riintegrim

  Plani i veprimit per transparencë 2019-2023

  Plani Zhvillimor Komunal(PZHK) Mitrovica Jugore 2019-2027

  Plani Zhvillimor Komunal PZHK

  Plani komunal i veprimit për Efiqiencë të Energjisë (PKVEE) 2019-20

  Vlerësimi strategjik mjedisor i Planit Zhvillimor Komunal

  Korniza e Zhvillimit Hapësinor të Planit Zhvillimor Komunal

  Strategjia komunale për parandalimin e veprimeve të dhunshme

  Plani komunal i veprimit për riintegrimin e qëndrueshëm të personave të riatdhesuar

  Draft Plani Zhvillimor Komunal i Mitrovicës 2020-2028 

  Draft- Plani i Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban të Komunës së Mitrovicës 2020-2028

  Plani Komunal i punës për arritjen e barazisë gjinore 2020-2023

  Plani i Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban Komuna e Mitrovicës 2020

  Udhëzues i përgjithshëm për pjesëmarrjen qytetare

  Plani Komunal për pjesëmarrje Qytetare

  Plani Zhvillimor Institucional i Kujdesit Primar Shëndetësor 2020 – 2024

  Plani lokal i veprimit në mjedis 2022-2026