Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Njoftim për dhënie të kontratës

Furnizimi dhe vendosja e binës, zërimi, ndriçimi për aktivitete kulturore, sportive dhe rinore 02.12.2022

Transporti i qumështit nga fermerët deri në pikën grumbulluese në viset rurale subvencionim 01.12.2022

Mirëmbajtja higjienike- sanitare (pastrimi) i objektit të komunës dhe institucioneve tjera 29.11.2022

Renovimi i objektit të DKRS-së (ish-objekti i Pro Credit Bank) 23.11.2022

Ndërtimi i rrugës “Lah Nimani” në Mitrovicë 23.11.2022

Renovimi i objekteve shëndetësore si vijon AMF- Rashan, AMF- Zabërgj, AMF- Vllahi dhe AMF- Shipol punë shtesë 19.11.2022

Termoizolimi dhe zëvendësimi i dritareve në SHFMU “Bedri Gjinaj” në Mitrovicë- Marrëveshje për mbështetje financiare me MAPL-në 19.11.2022

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet sipas nevojës- lot i II-të punë shtesë 17.11.2022

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet- Lloti i I-rë 17.11.2022

Furnizim me lëndë djegëse (pelet) për institucionet komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ) 16.11.2022

Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare (QMF-së) në Stan Tërg 14.11.2o22

Mirëmbajtja, servisimi, furnizimi dhe mbushja me antifriz i sistemit të ngrohjes nëpër Institucione Arsimore dhe Shëndetësore 11.11.2022

Renovimi i objektit të Komunës së Mitrovicës (Përdhesa) 09.11.2022

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në qytet dhe periferi- 4 Llote 07.11.2022

Paisje emergjente për intervenim për Brigadën e Zjarrfikësve në Mitrovicë 02.11.2022

Furnizim me fidane arre dhe lajthie dhe paisje tjera për sistem të ujitjes 02.11.2022

Furnizim me aparat digjital për nevojat e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim 02.11.2022

Furnizim me uniforma për nevojat e stafit të Brigadës së Zjarrfikësve në Mitrovicë 02.11.2022

Furnizimi dhe montimi i dyerve, dritareve, dollapëve demolim dhe gëlqerosje në IP “Gëzimi Ynë” 23.10.2022

Ndërtimi i hapësirave për kontejner të mbeturinave 23.10.2022

Hartimi i projektit ideor dhe zbatues të sheshit në qytetin e Mitrovicës 23.10.2022

Rregullimi dhe riparimi i rrugës “Mbretëresha Teutë” në Mitrovicë- Marrëveshje mirëkuptimi me Komuna, MAPL dhe DEMOS 16.10.2022

Ndërtimi i urës te Liqeni Artificial- Marrëveshje mirëkuptimi në mes të Komunës, MZHR-së, MAPL-së dhe DEMOS-it 16.10.2022

Furnizim me material pedagogjik (ditar shkollor dhe material tjetër pedagogjik) 13.10.2022

Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve në qytet dhe periferi- 5 llote 10.10.2022

Furnizim me paisje motorike për pastrimin e Liqenit Akumulues- Ibër 06.10.2022

Furnizimi, instalimi, montimi dhe lëshuarja në përdorim i kalldasë në SHFMU “Harun Beka” në fshatin Gushavc 30.09.2022

Furnizim me veshmbathje për inspektor 29.09.2022

Rregullimi i shtëpisë së peshkatarëve te Liqeni Akumulues- Ibër 11.09.2022

Furnizim me uniforma për nevojat e Brigadës së Zjarrfikësve në Mitrovicë 09.06.2022

Furnizim me koshere të bletëve dhe centrifuga për fermerët e Mitrovicës 08.09.2022

Demontimi, furnizimi dhe montimi i dyerve për klasa për SHFMU “Sefedin Smakolli”, “Skënderbeu”, “Trepça” dhe “Migjeni” 29.08.2022

Termoizolimi dhe zëvendësimi i dritareve në SHFMU “Bedri Gjinaj”- Marrëveshje për mbështetje financiare me MAPL-në 29.08.2022

Furnizim me lëndë djegëse dru për ngrohje për SHLMU dhe SHFMU në Mitrovicë 11.08.2022

Renovimi i objekteve shëndetësore si vijon AMF “Rashan”, AMF “Zabërgj”, AMF “Vllahi” dhe AMF “Shipol”  08.08.2022

Renovimi i objektit të SHMLT “Arkitekt Sinani” nyjet sanitare dhe kulmi në Mitrovicë 04.08.2022

Renovimi i objektit të SHFMU-së “Skënderbeu” në Vaganicë 04.08.2022

Rekonstruimi (Digjitalizimi) i Sallës së Kuvendit 30.07.2022

Furnizim me koshere të bletëve dhe centrifuga për fermerët e Mitrovicës 18.07.2022

Ofrimi i shërbimeve kontraktuese shëndetësore 3 vite ose 36 muaj 13.07.2022

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor me të gjitha fazat sipas ligjit të ndërtimit për renovim të objektit të komunës, objektit të DKRS-së dhe ndërtimi i shkollës së muzikës 15.06.2022

Furnizimi dhe montimi i kamerave në QKMF, QMF-të dhe AMF-të 15.06.2022

Furnizim me oksigjen medicinal për nevojat e QKMF-së 15.06.2022

Shërbimet e dezinfektimit, deratizimit dhe dezisektimit në objekte shëndetësore në Komunën e Mitrovicës 15.06.2022

Strategjia Komunale për Bujqësi dhe Zhvillim Malor 15.06.2022

Furnizim me sinjalizues për radhët e pacientëve 15.06.2022

Furnizimi dhe mirëmbajtja e dy e- kiosqeve 15.06.2022

Digjitalizimi i sistemit të pritjes në radhë për qytetarët e Drejtorisë së Administratës 15.06.2022

Furnizim me mantilla, kllompe dhe veshmbathje për stafin shëndetësor 15.06.2022

Furnizimi dhe montimi i kompresorit me ajr medicinal 200 L (silent) për QKMF në Mitrovicë 15.06.2022

Furnizim me letër të bardhë universale për kopje A-80 për njësitë kërkuese në Komunën e Mitrovicës 05.06.2022

Furnizimi, montimi dhe balancimi i gomave të verës për automjete të QKMF-së  14.05.2022

Riparimi, rregullimi dhe mirëmbajtja e ashensorit (liftit) për 12 muaj 14.05.2022

Drejtësia sociale për rom, ashkali dhe egjiptian 18.05.2022

Furnizim me pleh artificial për fermerët e Komunës së Mitrovicës 09.05.2022

Njoftim per dhenje te kontrates -Implementimin i platformës së E-shkollorit. 15.04.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Strategjia Komunale për Bujqësi dhe Zhvillim Malor. 15.06.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Shërbimet e DEZIFEKTIMIT,DERATIZIMIT dhe DEZISEKTIMIT në Objek.Shëndetsore në Komunës së Mitrovicës 15.06.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Rregullimi i Gjeneratorit në Objektin e Komunës 100 KW 17.08.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Riparimi,Rregullimi dhe Mirëmbajtja e Ashensorit [LIFTIT] për 12 muaj 14.05.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Riparimi,rregullimi dhe asphaltimi i rrugëve në qytet. 30.05.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Renovimi i Objektit të SHMLT-A.SINANI -NYJET SANITARE dhe KULMI-në Mitrovicë 04.08.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Renovimi i Objektit te SHFMU-së SKENDERBEU në Vaganicë. 04.08.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Renovimi i Objektit te SHFMU-së SKENDERBEU në Vaganicë. 04.08.2022 (2)

Njoftim per dhenje te kontrates – Renovimi i Objekteve Shëndetsore si vijon AMF-Rashan,AMF-Zabërgj,AMF-Vllahi dhe AMF-Shipol. 08.08.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Rekonstruimi[Digjitalizimi]i Sallës se Kuvendit. 30.07.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Ofrimi i Shërbimeve Kontraktuese Shëndetsore-3[tri] vite ose 36 muaj. 13.07.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Furnizimi,Montimi dhe Balancimi i Gomave te VERES për automjete te QKMF-së. 14.05.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Hartimi i Projektiot IDEOR dhe KRYESOR [ZBATUES] me te gjitha Fazat sipas Ligjit te Ndertimit 15.06.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Implementimin i platformës së E-shkollorit. 06.04.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Nderhyrja në Infrastrukturen Fizike Zgjerimi I shërbimeve të integruara të kujdesit dhe zhvillimit 12.04.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Ndërtimi, Riparimi dhe Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me KUBËZA BETONI në Qytet. 30.05.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Ofrimi i Shërbimeve Juridike për Nevojat e Komunes së Mitrovicës 07.03.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Ofrimi i Shërbimeve Kontraktuese Shëndetsore-3[tri] vite ose 36 muaj 13.07.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Furnizimi dhe montimi i KOMPRESORIT me ajr Medicinal 200L(silent) për QKMF-Mitrovicë 15.06.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Furnizimi dhe Montimi i kamerave në QKMF,QMF-të dhe AMF-të. 15.06.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Furnizimi dhe Montimi i kamerave në QKMF,QMF-të dhe AMF-të. 15.06.2022 (2)

Njoftim per dhenje te kontrates – Furnizimi dhe mirëmbajtja e dy[2] EKIOSQEVE 15.06.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Furnizim me sinjalizues per radhet e pacientve 15.06.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Furnizim me OKSIGJEN medicinal për Nevojat e QKMF-së 15.06.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Furnizim me Mantilla,Kllompe dhe Veshmbathje për Stafin Shëndetsor 15.06.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Furnizim me Lëndë Djegëse DRU për ngrohje për SHLMU-ta dhe SHFMU në Mitrovicë. 11.08.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – FFurnizim me LETËR e Bardhë Univerzale për Kopje A-80 gr-m2për Njësitë Kërkuese në Komunën e Mitrovicë Jugore 05.06.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Drejtësia sociale për Rom,Ashkali dhe Egjiptian 18.05.2022

Njoftim per dhenje te kontrates – Digjii Sistemit të pritjes në radhë për Qytetarët -D.Administr.s 15.06.2022

Furnizimi dhe montimi i klimave inverter për ShFMU “Migjeni”, “Trepça”, QKMF-ja dhe ZLK- Komunë 07.12.2021

Furnizimi me mjete fizike mësimore për ShFMU “Aziz Sylejmani” 07.12.2021

Demontimi, furnizimi dhe montimi i dyerve për klasa për ShFMU “Sefedin Smakolli”, “Skënderbeu”, “Trepça” dhe “Migjeni” 07.12.2021

Furnizim me barna dhe material mjekësor- kontratë kornizë 36 muaj ose 3 vite 26.11.2021

Riparimi i banjove, laminatit dhe lyerja e zyreve të QPS-së 26.11.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen “2 Korriku”- marrëveshje mirëkuptimi me MAPL-në 05.11.2021

Furnizim me laptop, projektor dhe perde projektor për ShFMU “Eqrem Qabej” në Mitrovicë 02.11.2021

Furnizim me inventar dhe kabinete për shkolla fillore dhe të mesme 27.10.2021

Subvencionim në furnizim dhe montim me serra të tipit Tunel 50m2 me bashkëfinancim të fermerëve 27.10.2021

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor- DBZHR 27.10.2021

Furnizimi, montimi dhe testimi me kalldo për ngrohje për ShFMU “Aziz Sylejmani” në Suhadoll 20.10.2021

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore- Furnizimi dhe instalimi i ngrohjeve qendrore në QMF dhe AMF-të 19.10.2021

Furnizimi me lëndë djegëse (pelet) për institucionet komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ) 19.10.2021

Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë për vitet 2021-2024 27.09.2021

Furnizim me pemë dhe perime për çerdhen e fëmijëve “Gëzimi Ynë” 13.09.2021

Furnizim me paisje dhe pjesë të imta për mirëmbajtje të komunës, objekteve të QKMF-ve, QMF-ve dhe AMF-ve dhe Institucioneve shkollore për 36 muaj kontratë publike kornizë 13.09.2021

Furnizimi, instalimi dhe mirëmbajtja e paisjeve sinjalizuese ndriquese në qytet 07.09.2021

Rregullimi i i nyjeve sanitare në ShFMU “Shaban Idrizi” në Fushë Ibër, rregullimi i nyjeve sanitare
në ShMLE “Hasan Prishtina” në Mitrovicë, dhe gëlqerosja e 7 klasëve në ShFMU “Migjeni” në Mitrovicë 07.09.2021

Furnizim me karrige stomatologjike dhe kompresor ajri medikal 200 L 02.09.2021

Furnizimi dhe montimi i perdeve në ShFMU “Ismail Qemali” në Mitrovicë 31.08.2021

Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve për brigadën e zjarrëfiksëve në Mitrovicë 30.08.2021

Shërbimet e sigurimit fizik dhe sigurimi me sistem alarmi për komunë dhe institucionet tjera komunale 24.08.2021

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kçiq 18.08.2021

Furnizimi me material mjekësor 02.08.2021

Furnizim me paisje tjera (klima dhe paisje për mirëmbajtje të objekteve shëndetësore) 19.07.2021

Furnizim me material ndërtimor për ndërtim dhe renovim të shtëpive 19.07.2021

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik 19.07.2021

Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen e re në Frashër- punë shtesë 17.07.2021

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor- rotofreza 1.8 m gjerësi- DBZHR 13.07.2021

Shërbimet e sigurimit fizik dhe me sistem alarmi për komunë dhe institucione tjera komunale për 3 muaj ose deri në nënshkrim të kontratës së rregullt 12.07.2021

Furnizim me paisje për sistemin e ujitjes në pemishtet ekzistuese- DBZHR 05.07.2021

Furnizim me uniforma për punëtorët shëndetësor mantilla, kllompe, këpuca dhe uniforma për stafin e  emergjencës 24.06.2021 

 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat Vërrnicë dhe rrugëve në fshatin Bare 20.06.2021

Subvencionimi i fermerëve për trasportin e qumështit deri në pikat grumbulluese për 8 muaj 18.06.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Kutllovc- marrëveshje mirëkuptimi me Ministrinë e
Zhvillimit Rural 14.06.2021

Plotësimi i rrjetit të hapësirave publike përgjatë lumit Ibër- Ndërtimi i shtigjeve të biçikletave dhe
parkut në lagjen e romëve 14.06.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat Vërrnicë dhe rrugëve në fshatin Bare 14.06.2021

Shërbimet e Informimit përmes TV-së për punën e Institucioneve Komunale 14.06.2021

Renovimi i tualeteve të personelit, renovimi i një hapësire- zyre për aktive profesionale në Gjimnazin “Frang Bardhi” Mitrovicë 07.06.2021

Rregullimi i shkallëve dhe punët tjera përcjellëse në ShFMU “Shaban Idrizi” në Zhabar të Poshtëm 07.06.2021

Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për Investime Kapitale 06.05.2021

Transporti i nxënësve për mësim të obliguar për muajin prill, maj dhe qershor sipas nenit 35
pika 2.3 (ii) 30.04.2021

Transporti i nxënësve për mësim të obliguar për muajin prill, maj dhe qershor 30.04.2021

Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të sistemit softverik për menaxhimin dhe inkasimin e taksës komunale për mbeturina 29.04.2021

Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të sistemit softwerik për menaxhimin dhe inkasimin e taksës komunale për mbeturina 22.04.2021

Furnizim me sera të tipit Tunel prej 50 m2 21.04.2021 

NFurnizimi, ndërrimi dhe testimi i ventilatorit centrifugal i kaldajes centrometal eko- cks 200-250 kw me lëndë djegëse dru për ShFMU “Migjeni” në Mitrovicë 20.04.2021

Furnizim me material shtypës administrativ (dokumente bllanko) për QKMF-në dhe AMF-të 21.12.2020

Furnizim emergjent me pako ushqimore për raste sociale dhe raste skamnore në Mitrovicë 21.12.2020

Furnizim me pelet për institucionet komunale 21.12.2020

Furnizim me karrigë stomatologjike për nevoja të QKMF-së dhe QMF-të 17.12.2020

Dezinfektimi emergjent i hapësirave të disa objekteve shkollore për shkak të infektimit të personelit dhe nxënësve me virusin covid-19 16.12.2020

Furnizim me makinë (frezë), barkën për vendosje, dhe motorin për lëvizje të barkës për pastrimin e barit në Liqenin Akumulues 16.12.2020

Furnizim me inventar dhe kabinete (për shkolla fillore dhe të mesme në Mitrovicë) 08.12.2020

Furnizim i shkollave me material higjeniko- sanitar për komunë, shkolla, dhe institucione tjera komunale 04.12.2020

Furnizim me karrigë stomatologjike për nevoja të QKMF-së dhe QMF-të 03.12.2020

Mirëmbajtja e paisjeve kundër zjarrit në objektin e komunës dhe insitucioneve tjera komunale 03.12.2020

Furnizim me paisje për kuzhinë për IP “Gëzimi Ynë” 03.12.2020  

Furnizim me fidane të pemëve (Arrës dhe Lajthisë) 02.12.2020

Ndërtimi i objektit shëndetësor – Ambulanta e Mjekësisë familjare (AMF)- fshati Koshtovë 02.12.2020

Furnizim me inventar dhe kabinete (banka, karriga, dhe tabela shkollore) për shkolla fillore dhe të mesme 02.12.2020

Furnizim me rafte të veçanta për muze të qytetit 30.11.2020

Furnizim me pako ushqimore dhe higjienike për familje me gjendje sociale skamnore nga ZKKK 25.11.2020

Furnizim me paisje për mirëmbajtje të objekteve të QKMF-së dhe QMF-së 23.11.2020

Furnizim me automjet me xhip për teren për nevoja të QKMF-së dhe QMF-të 23.11.2020

Furnizimi dhe blerja e librave për bibliotekën e qytetit 20.10.2020 

Furnizim me aparat për nevojat e zyrës së informimit (Kabineti i Kryetarit) 15.10.2020

Rregullimi dhe renovimi i disa punëve në objekte shkollore në Komunën e Mitrovicës 14.10.2020

Furnizimi dhe blerja e një fshise për pastrimin e parketit në palestren “Minatori” 12.11.2020 

Furnizim i shkollave me lëndë djegëse dru për ngrohje dhe institucione tjera komunale 04.10.2020

Rregullimi i nyjeve sanitare në objektin e ndërtesës së komunës 24.09.2020

Furnizimi i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik per fillimin e vitit shkollor 2020-
2021;2021-2022;2022-2023 24.09.2020

Intervenimet Emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore 23.09.2020

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikën grumbulluese 21.09.2020

 Furnizim me pemë dhe perime për IP “Gëzimi Ynë” 18.09.2020

Furnizim me aparat camer për nevojat e Zyrës së Informimit (Kabineti i Kryetarit) 02.09.2020

Ndërtimi dhe rregullimi i fushave të vogla sportive 26.08.2020

Furnizim me makinë për pastrimin e barit në Liqenin Akumulues 10.08.2020 

Ndërtimi i dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Bajgorë-Marrëveshje mirëkuptimi me MZHR-në 05.08.2020

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Bajgorë- Marrëveshje mirëkuptimi me MZHR-në 05.08.2020

Mirëmbajtja dhe servisimi i Automjeteve të Komunës dhe institucionet tjera komunale 14.07.2020

Ofrimi i shërbimeve për bllokim dhe zhvendosje të automjeteve me marimangë nga rrugët dhe vendet e ndaluara për parking në territorin e Komunës së Mitrovicës 13.07.2020

Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen e re në fsh. Frashër 19.06.2020 

Dezinfektimi i hapësirave të objekteve institucionale dhe objekteve kolektive për shkak të pandemisë Covid-19 06.05.2020

Furnizim emergjent me pako ushqimore për raste sociale 06.05.2020

Furnizimi dhe montimi i serave të tipit Tunell 50 m2 komplet me montim (10×5) 50 cope 27.04.2020

Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve në Shipol të Mitrovicës 27.04.2020

Furnizime emergjente mjekësore preparate dhe paisje tjera për shkak të pandemisë Covid-19 03.04.2020

Ndërtimi i lapidarit të martirve “Lagjja e Kovaqëve” 13.03.2020

Furnizim me shporet industrial elektrik në IP “Gëzimi Ynë” 20.12.2019

Gëlqerosja e shkollës SHMLT “Arkitekt Sinani” Mitrovicë 17.12.2019

Furnizim me pushkë impulsive për fikjen e zjarrit, pompa thithëse motorike me gypa përcjellëse dhe shpinore 20 L 13.12.2019

Mirëmbajtja dhe pastrimi i objekteve të komunës dhe institucioneve tjera komunale 03.12.2019 

Furnizim me ushqim dhe material higjienik për çerdhen e fëmijëve në arsimin parashkollor QF “Gëzimi Ynë” 03.12.2019

Transporti i klubeve, ansamblit, trupes së teatrit brenda territorit të Kosovës 2019-2020 12.11.2019

Furnizim me pajisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor 25.11.2019

Renovimi i objektit të DKRS-së dhe Bibliotekës 26.11.2019

Rregullimi i terreneve sportive dhe nyjeve sanitare në SHFMU “Eqrem Qabej”- marrëveshje mirëkuptimi me MZHR 05.11.2019

Furnizim me fletushka, pano, postera për aktivitete të ndryshme për DKRS-në 25.10.2019

Rregullimi, furnizimi dhe debllokimi i rrjetit të kanalizimit në qytet 09.10.2019 

Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushavc- bashkëfinancim me MAPL-në 03.10.2019

Furnizim me farë gruri dhe pleh artificial 03.10.2019

Furnizim me inventar dhe mobile për DKRS, DBZHR, DSHPI dhe DBF 28.10.2019

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë 09.10.2019

Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Gushavc- marrëveshje mirëkuptimi me MASHTI-n 22.10.2019

Mirëmbajtja dhe pastrimi i lumenjëve Trepça dhe Lushta në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 25.10.2019

Rregullimi i shtratit të lumit Ibër në bashkëfinancim me MMPH 25.10.2019

Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 25.10.2019  

Rregullimi i nyjeve sanitare në Gjimnaz 13.09.2019

Krijimi i hapësirave gjelbëruese dhe rekreative për fëmijë në Mitrovicë 24.09.2019

Furnizimi me kallda për ngrohje në SHFMU Sefedin Smakolli Rashan 27.09.2019

Furnizim i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik për fillim të vitit shkollor 2019-2020 04.09.2019

Mirëmbajtja, ngritja dhe revitalizimi i sipërfaqeve të gjelbëruara dhe parqeve në qytet 20.09.2019

Rregullimi i oborreve dhe fushave sportive në disa shkolla në Mitrovicë 05.08.2019

Gëlqerosja e objekteve shkollore në Komunën e Mitrovicës 05.08.2019

Furnizim me shtretër mobil- ortopedik dhe lodra për fëmijë (shtëpiza, plastikë dhe topogan) për QF. Gëzimi Ynë dy llote 15.07.2019

Furnizim me material ndërtimor 09.07.2019

Shërbime të informimit nëpërmjet TV për punën e institucioneve të Komunës së Mitrovicës 15.07.2019

Furnizim me shoqëri të bletëve dhe koshere të bletëve 08.07.2019

Ndërtimi dhe vendosja e shkallëve emergjente në disa objekte shkollore 01.07.2019

Furnizimi dhe montimi i kalldasë në SHFMU A.Shabani Mitrovicë 01.07.2019

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës dhe kanalizimit në Zhabar (Fushë Ibër) 02.07.2019

Mirëmbajtja e varrezave, lapidareve në qytetin e Mitrovicës 26.07.2019 

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet dhe periferi 24.06.2019

Rregullimi i hapësirave të Galerisë së Arteve 21.06.2019

Furnizim me RTG Digjital 18.06.2019

Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, stacioneve të pompimit 13.06.2019

Ndërtimi i monumentit për masakren e tregut në Mitrovicë 31.05.2019

Furnizim me sera të tipit Tunel prej 50 m2 dhe 200 m2 15.04.2019

Mirëmbajtja, revitalizimi dhe ngritja e sipërfaqeve të gjelbëruara në qytet 29.04.2019

Mirëmbajtja dhe furnizimi me material për mirëmbajtjen e objekteve shëndetësore 29.04.2019

Furnizimi, vendosja, montimi dhe mirëmbajtja 3 vjeqare e semaforëve 18.04.2019

Furnizim me material shpenzues për nevojat e DSH-së në Komunën e Mitrovicës 25.04.2019 

Sanimi i dëmeve të shkaktuara nga era në kulmin e SHFMU E.Peci- Rahovë 25.04.2019 

Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale dhe projekte investive 26.04.2019 

Menaxhimi i mbeturinave të egra, larja, fshirja dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe punët emergjente në qytetin e Mitrovicës 12.02.2019