Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

BAHRIJE MEHMETI 

Drejtor i Drejtorisë së Pronës, Kadastrit  dhe Gjeodezisë

Datëlindja:13.12.1988

Vendbanimi:Shajkofc

Edukimi: Msc. Juridik -Provimi i Jurispodencës

e-mail:bahrije.sh.mehmeti@rks-gov.net

Tel: 038 200 41 007

 

Fushëveprimtaria e  Drejtorisë
 • Djrejtoria për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi bënë matjen dhe kadastrin e tokave
 • Përtërirjen e matjes dhe kadastrit të tokave.
 • Punët e gjeodezisë për nevoja të posaçme.
 • Kadastrin përques dhe objekteve nëntokësore.
 • Përcaktimin e punëve lidhur me arondimin dhe kamasacionin e tokave.
 • Evidentimin e pasurisë së patundshme dhe përcaktimin e të hyrave kadastrale
 • Mbajtjen e arkivit teknik-origjinalitetin e planeve dhe hartave të punës themelore të gjeodezisë dhe shënimeve tjera.Jep shënime mbi pronarët ,shfrytëzuesit dhe të atyre që gëzojnë të drejtat e tokave, mbi sipërfaqet dhe të hyrat kadastrale, si dhe punë të tjera lidhur me mirëmbajtjen e matjeve dhe të kadastrit të tokave.
 • Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe vendime të Kuvendit.
 • Mbrojtjen, ruajtjen dhe evidentimin e patundshmërisë së Komunës.
 • Qeverisjen ,shfrytëzimin dhe disponimin e patundshmërisë.
 • Eksproprijimin,deeksproprijimin, arondimin dhe format tjera të pronësisë.Qarkullimin e tokës ndërtimore, shitblerjen e banesave dhe shtëpive.
 • Drejtoria është e organizuar në dy sektorë: Sektori I Pronës dhe Kadastri
Kontakti: 038/200 41-007