Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

Abaz Llugaliu

Datëlindja:15.08.1960

Vendbanimi:Surkish

Pozita:Drejtor i Drejtorisë së Pronës, Kadastrit  dhe Gjeodezisë

Fakultetin Juridik

e_mail:abaz.llugaliu@rks.gov.net

Tel: 038 200 41 007

Karriera e punës:

Në periudhën 1987-1988 stazhin e praktikantit e kryen në  BVI e Shëndetësisë në Podujevë dhe në vitin 1988- 1989 referent për Uzurpime në Drejtorinë e Pronës pranë KK. Podujevë.

Në periudhën 1999 deri në mars 2010 i emëruar dhe riemëruar nga Kryesia e Kryqit  të Kuq të Kosovës dega në Podujevë në cilësinë e sekretarit të KKK-së dega në Podujevë.

Në zgjedhjet lokale  të vitit 2009 zgjidhet  këshilltarë i Kuvendit Komunal deri në dorëheqjen e ofruar në Mars të 2010 me rastin e emërimit fillimisht në pozitën e drejtorit të Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie  Sociale, e nga qershori i vitit 2010 emërohet drejtor i Drejtorisë për Pronë Kadastër dhe Gjeodezi.

Pas zgjedhjeve  lokale 2013 emërohet  sërish  drejtor i Drejtorisë për Pronë Kadastër dhe Gjeodezi.

Aktualisht drejtor i Drejtorisë për Pronë Kadastër dhe Gjeodezi.

Karriera politike: Anëtarë i LDK-së që nga themelimi, delegatë i disa kuvendeve të degës së LDK-së në Podujevë Kryetar i aktivit të LDK-së  në fshati, Surkish për disa mandate, anëtarë i kryesisë  dhe nënkryetar i kryesisë së nëndegës së Sfeqlës, kryetar aktual i komitetit të fshatit Surkish.

Aktualisht anëtar i kryesisë së LDK-së dega  në Podujevë dhe Anëtarë i Komisionit statutar të LDK-së.

Fushëveprimtaria e  Drejtorisë
 • Djrejtoria për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi bënë matjen dhe kadastrin e tokave
 • Përtërirjen e matjes dhe kadastrit të tokave.
 • Punët e gjeodezisë për nevoja të posaçme.
 • Kadastrin përques dhe objekteve nëntokësore.
 • Përcaktimin e punëve lidhur me arondimin dhe kamasacionin e tokave.
 • Evidentimin e pasurisë së patundshme dhe përcaktimin e të hyrave kadastrale
 • Mbajtjen e arkivit teknik-origjinalitetin e planeve dhe hartave të punës themelore të gjeodezisë dhe shënimeve tjera.Jep shënime mbi pronarët ,shfrytëzuesit dhe të atyre që gëzojnë të drejtat e tokave, mbi sipërfaqet dhe të hyrat kadastrale, si dhe punë të tjera lidhur me mirëmbajtjen e matjeve dhe të kadastrit të tokave.
 • Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe vendime të Kuvendit.
 • Mbrojtjen, ruajtjen dhe evidentimin e patundshmërisë së Komunës.
 • Qeverisjen ,shfrytëzimin dhe disponimin e patundshmërisë.
 • Eksproprijimin,deeksproprijimin, arondimin dhe format tjera të pronësisë.Qarkullimin e tokës ndërtimore, shitblerjen e banesave dhe shtëpive.
 • Drejtoria është e organizuar në dy sektorë: Sektori I Pronës dhe Kadastri
Kontakti: 038/200 41-007