Republika e Kosoves

Podujevë

INFORMATË NGA DREJTORIA

  • Fushëveprimtaria e  Drejtorisë

 

Drejtoria për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi bënë matjen dhe kadastrin e tokave

Përtërirjen e matjes dhe kadastrit të tokave.

Punët e gjeodezisë për nevoja të posaçme.

Kadastrin përques dhe objekteve nëntokësore.

Përcaktimin e punëve lidhur me arondimin dhe kamasacionin e tokave.

Evidentimin e pasurisë së patundshme dhe përcaktimin e të hyrave kadastrale

Mbajtjen e arkivit teknik-origjinalitetin e planeve dhe hartave të punës themelore të gjeodezisë dhe shënimeve tjera.Jep shënime mbi pronarët ,shfrytëzuesit dhe të atyre që gëzojnë të drejtat e tokave, mbi sipërfaqet dhe të hyrat kadastrale, si dhe punë të tjera lidhur me mirëmbajtjen e matjeve dhe të kadastrit të tokave.

Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe vendime të Kuvendit.

Mbrojtjen, ruajtjen dhe evidentimin e patundshmërisë së Komunës.

Qeverisjen ,shfrytëzimin dhe disponimin e patundshmërisë.

Eksproprijimin,deeksproprijimin, arondimin dhe format tjera të pronësisë.Qarkullimin e tokës ndërtimore, shitblerjen e banesave dhe shtëpive.

Drejtoria është e organizuar në dy sektorë: Sektori I Pronës dhe Kadastri

Kontakti: 038/200 41-007