Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

DRITON VELIU

Drejtor  i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Datëlindja:19.01.1980

Vendbanimi:Gllamnik

Edukimi: Doktor i Stomatologjisë – Specialist i Pedodoncisë dhe Stomatologjisë Preventive

driton.veliu@rks-gov.net

Tel: 038 200 41 005

 

Fushëveprimtaria e Drejtorisë: 

 • Drejtoria për Shëndetësi, dhe Mirëqenie Sociale bënë organizimi,menagjimi dhe monitorimi i mbrojtjes dhe kujdesit shëndetësor në mënyrë të vazhdueshme në tërë rrjetin shëndetësor të komunës.
 • Ofrimi me kohë  dhe cilësor i kujdesit parësor shëndetësor në të gjitha institucionet shëndetësore (QKMF,QMF dhe PMF).
 • Zbatimi i programit të imunizimit në tërësi, sipas PZI.
 • Përcjellja e situatës epidemiologjike në vazhdimësi.
 • Sigurimi i të dhënave dhe zbatimi i përpikët i sistemit informativ shëndetësor (SISH).
 • Furnizimi me barëra nga lista esenciale dhe me materiale tjera ndihmëse të evidentuara në regjistrin zyrtar.
 • Sigurimi i kuadrit dhe resurseve humane në të gjitha shërbimet, sipas kritereve të OBSH.
 • Aftësimi i kuadrove profesionale, qoftë me specializime apo trajnime të vazhdueshme.
 • Përpilimi dhe implementimi i projekteve për investime kapitale dhe për situata tjera.
 • Monitorimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore.
 • Edukimi dhe arsimimi shëndetësor i popullatës, me prioritet grupet e rrezikut.
 • -Përcaktimi i prioriteteve në shëndetësi ndaj nënës dhe fëmijës,shëndeti mendor i bazuar në bashkësi,shëndeti oral dhe shëndeti stomatologjik etj.).
 • Hulumtimi,identifikimi dhe vlerësimi sistematik i shëndetit dhe ambientit jetësor
 • Sigurimi i ujit dhe ushqimit cilësor.
 • Përkujdesja dhe furnizimi me aparaturë më të sofistikuar për diagnostikon
 • Përkujdesja për shërbimin e  transportit për qëllimet mjekësore,sipas standardeve bashk.
 • Përmirësimi i pozitës materiale – stimulimi i punëtorëve shëndetësorë.
 • Hulumtimi,identifikimi,përcjellja dhe përkujdesja për rastet sociale, të cilat kanë nevojë për asistencë.
 • Përpilimi i projekteve dhe politikave për ndihmë familjeve të rrezikuara.
 • Realizimi i të drejtave dhe obligimeve për kategoritë e caktuara (familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, invalidët civil,personat me aftësi të kufizuara,gratë kryefamiljare,fëmijët jetimë,personat e moshuar dhe ata të vetmuar.
 • Identifikimi i rasteve që kanë të pazgjedhur strehim-banimin.
 • Koordinimi i punëve me subjektët që kanë mundësi për zgjedhje të kësaj problematike.
 • Koordinimi i punëve me Qendren për Strehim kolektiv-Lagjja Kuvajtjane.
 • Zhvillimi dhe avancimi i bashkëpunimit të ndërsjell me autoritetin Shëndetësor të Qarkut Ministrinë e Shëndetësisë, institutin kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe me të gjitha institucionet qeveritare e joqeveritare,vendore e ndërkombëtare.