Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

 

PAJTIM BALAJ

Drejtor i Drejtorisë për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik

Datëlindja:05.05.1990

Edukimi: Bachelor i Shkencave Politike dhe Administratë Publike&Bachelor i Filozofisë

Vendbanimi: Podujevë

e-mail:pajtim.balaj@rks-gov.net

Tel: 038 200 41-011

Fushëveprimtaria e  Drejtorisë:
 • Koordinon, përgatit dhe harton Strategjinë zhvillimore dhe plane e projekte të veçanta për krijimin e një kornize të përshtatshme  për zhvillim  të qëndrueshëm të Komunës.
 • Në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës, Ministritë, institucionet tjera relevante dhe grupet e veçanta të interesit, identifikon mundësitë zhvillimore dhe propozon programet prioritare si dhe masat për realizimin e tyre.
 • Përcjellë ecuritë ekonomike sipas sektorëve në përgjithësi dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në veçanti.
 • Grumbullon dhe përpunon të dhëna statistikore  për bizneset, resurset njerëzore dhe natyrore me rëndësi për hartimin e informacioneve, analizave planeve dhe programeve për zhvillim të Komunës.
 • Përcjellë tregun e punës, identifikon nevojat dhe propozon masa për     harmonizimin e ofertës dhe kërkesës në lëmi të caktuara.
 • Bënë promovimin e resurseve zhvillimore të Komunës përmes buletineve,   panaireve dhe organizimeve tjera.
 • Hulumton dhe identifikon projektet dhe koordinon punët rreth partneritetit    publiko privat.
 • Mban kontakte me donatorë, komunitetin e biznesit dhe bashkatdhetarët që jetojnë në botën e jashtme për krijimin e kushteve për investime në Komunë.
 • Ofron këshilla, organizon programe trajnuese dhe rikualifikuese si dhe asistencë teknike për bizneset e reja.
 • Bënë regjistrimin, ndryshimin e veprimtarisë dhe çregjistrimin e bizneseve dhe mban data bazë për numrin, strukturën dhe selinë e bizneseve.
 • Zbaton politikat e përcaktuara dhe aktet normative nga fushëveprimtaria e Komunës në lëmin e zhvillimit dhe planifikimit.
 • Harton propozime të akteve të përgjithshme normative nga fushëveprimtaria e Drejtorisë.
 • Bashkëpunon dhe koordinon punët dhe aktivitetet me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik.
 • Kryen edhe punë tjera të caktuara nga Kuvendi  dhe Kryetari i Komunës.