Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra e Teknologjisë Informative

ZYRA PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE

Detyrat kryesore:

 • Mirëmbajtjen dhe funksionimin e serverëve në Zyrën e TI dhe në përgjithësi të aparaturës, gjegjësisht të stabilimenteve të teknologjisë informative në zyrat e Administratës komunale;
 • Kujdesin dhe përcjelljen në vazhdimësi për funksionimin e rrjetit LAN, VPN si dhe atij Shtetëror;
 • Intervenimet sipas kërkesave të zyrtarëve, në të gjitha rastet, për evitimin e prishjeve teknike në drejtim të funksionalizimit të pajisjeve të TI
 • Bashkëpunimin e ngushtë me ASHI (Agjensioni i Shoqërisë së Informacionit)/ MAP, për furnizim me softuer të licencuar për serverët dhe kompjuterët e Administratës komunale;
 • Popullimin, mirëmbajtjen dhe freskimin e Ueb-Faqes zyrtare;
 • Instalimin e softuerëve më të avancuar;
 • Instalimin e aplikacioneve te zyrtarët siç janë: Gjendja Civile, E-Pasuria, Free Balance, Pro-Tax (tatimi në Pronë), SIMBNJ, (Sistemi Menaxhimit të Burimeve Njerëzore),
 • EFR (Aplikacioni për Grante Bujqësore),
 • SMIA (Sistemi i Menaxhimit të Informatave në Arsim), SESSH(Shëndetësor);
 • Menaxhimin e aplikacioneve siç janë: Intraneti, SMAED(Sistemi i Menaxhimit dhe Arkivimit Elektronik të Dokumenteve),
 • SMVP(Sistemi i Menaxhimit të Vijueshmërisë në Punë), E-Mail Zyrtar,
 • kryen edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i  Drejtorisë për Administratë.


Rrahim Berisha-
Administrator i IT-së

e-mail: rrahim.berisha@rks-gov.net

Tel: 038 200 41 111

Xhylfidane Nimani-Zyrtare e Teknologjisë Informative

e-mail:xhylfidane.nimani@rks-gov.net

Tel: 038 200 41 088

Labinot Kajtazi-Zyrtar i Teknologjisë Informative

e-mail:labinot.kajtazi@rks-gov.net

Tel: 038 200 41 100