Republika e Kosoves

Podujevë

Historiku

Komuna e Podujevës, shtrihet në verilindje të Kosovës dhe ka sipërfaqe prej 633 Km2. Në bazë të regjistrimit të popullsisë nga Enti i Statistikave në vitin 2011, Komuna e Podujevës ka 88.499 banorë.
Përbëhet nga qyteti dhe 77 fshatra.
Në Komunën tonë ndjekin mësimet 17596 nxënës në të gjitha nivelet e arsimit, të ndara në 37 SHFMU (Shkolla fillore të mesme e të ulëta), tri SHML (Shkolla të mesme të larta) dhe një qerdhe për fëmijë. Me gjithsej 1463 të punësuar.
Në Komunën e Podujevës operojnë  rreth 5793  biznese 1997 B.I, 887 sh.p.k, 6 O.P, 4 Sh.A., 2  Koopoerativa Bujqësore, 1 Ndërmarrje Shoqërore,5 Dege në Kosovë.
Numri më i madh i këtyre bizneseve janë të orientuara ne veprimtari tregtare, shërbyese dhe zejtare.
Nga gjithsej 63.259 Ha të sipërfaqës së Komunës, fondi i tokës bujqësore merr pjesë me 33.295 Ha, nërsa me pyje janë të mbuluara 25.968 Ha. Me investime të reja dhe ruajtjen e këtij fondi të tojkës bujqësore garantohet një bazë e mirë për zhillimin ekonomik të komunës.