Republika e Kosoves

Skënderaj

Sektori i Gjendjes Civile

Në zyrat e Gjendjes Civile qytetarët mund të aplikojne qe te pajisen me këto dokumente si: Certifikatat e lindjes, të vdekjes, kurorëzimet, certifikatat e statusit martesor, dëshmi për personin që është gjallë, dëshmi për vdekjen ku u shërben qytetarëve për trashëgimi, vërtetimin që është mbajtës i familjes, evidenca e numrave personalë për fëmijë deri në 16 vjeç, regjistrimi i lindjeve,i vdekjeve, i kurorëzimeve nga bota e jashtme për të gjitha komunat e Kosovës, certifikatat mbi bashkësitë familjare, si dhe vërtetimi i përshkrimeve, nënshkrimeve, dorëshkrimeve etj.

Shërbimet e Ofiqarisë kryhen në zyrat  e gjendjes civile ne objektin e Komunes ne Skenderaj dhe ne gjashte zyrat e vendit, siç jane paraqitur ne skemen e organizimit.

Skema e organizimit te sherbimit te ofiqarise

 

Procedurat lidhur me shërbimet e  gjendjes civile

 

REGJISTRIMI I FAKTIT TË LINDJES 

Fakti i lindjes regjistrohet në territorin amë respektivisht në zyrën komunale të Gjendjes Civile në komunën ku ka ndodhur lindja.

Dokumentet që nevojiten për regjistrimin e faktit të lindjes janë:

 

1.       Fletë lëshimi i institucionit shëndetësor publik,

2.       Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës,

3.       Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për prindërit e fëmijës.

4.       Për fëmijët e braktisur, vërtetimi i organit të kujdestarisë.

5.       Nëse fëmija është jashtëmartesor, procesverbali për pranimin e atësisë dhe amësisë,

Vërejtje: Afati ligjor për regjistrimin e faktit të lindjes në regjistrin e gjendjes civile është brenda 30 dite nga dita e lindjes.

 

 

Për fëmijën e lindur jashtë institucioneve shëndetësore (në shtëpi apo gjetiu),

1.       Kërkesa për regjistrimin e lindjes,

2.       Vërtetimi i institucionit shëndetësor për vaksinimin e kryer,

3.       Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës,

4.       Deklarata e së paku dy dëshmitarëve që kanë asistuar gjatë lindjes apo kanë njohuri të drejtpërdrejta për lindjen e fëmijës jashtë institucionit shëndetësor,

5.         Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit të prindërve të fëmijës.

6.      Nëse fëmija është jashtëmartesor, procesverbali për pranimin e atësisë dhe amësisë,

Vërejtje: Afati ligjor për regjistrimin e faktit të lindjes në regjistrin e gjendjes civile është brenda 30 dite nga dita e lindjes.

 

 

Për regjistrimin e faktit të lindjes që ka ndodh jashtë territorit të Kosovës

1.       Kërkesa për regjistrimin e lindjes,

2.       Certifikata e lindjes internacionale e lëshuar nga shteti ku ka ndodhur fakti i lindjes,

3.       Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës,

4.       Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit të prindërve të fëmijës.

Vërejtje: Afati ligjor për regjistrimin e faktit të lindjes në regjistrin e gjendjes civile është brenda 60 dite nga dita e lindjes.

 

 

Lëshimi i certifikatës së lindjes

Zyrtari i Gjendjes Civile sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të personit të interesuar lëshon certifikatë të lindjes.

Certifikata lëshohet në bazë të kërkesës me shkrim nga i interesuari që e parashtron pranë zyrtarit të gjendjes civile në komunën ku ndodhet regjistri i të lindurve.

Certifikata mund të lëshohet edhe në bazë të kërkesës të bërë në formë elektronike.

 

 

REGJISTRIMI I FAKTIT TË VDEKJES

1.       Kërkesa për regjistrimin e vdekjes, (duhet ta paraqesin anëtarët e familjes),

2.       Raporti mbi vdekjen nga enti shëndetësor,

3.       Fleta statistikore për vdekje nga enti shëndetësor,

4.       Certifikata e lindjes,

5.       Certifikata e martesës për ata që kanë qenë të martuar,

6.       Fotokopja e dokumentit të identifikimit,

Vërejtje: Afati ligjor për regjistrimin e faktit të vdekjes në regjistrin e gjendjes civile është brenda 30 dite nga dita e vdekjes.

 

 

Regjistrimi i faktit të vdekjes që ka ndodh jashtë Kosove

1.       Kërkesa për regjistrimin e faktit të vdekjes që ka ndodh jashtë Kosove,

2.       Certifikata e vdekjes internacionale nga shteti ku ka ndodh fakti i vdekjes,

3.       Certifikata e lindjes për të vdekurin,

4.       Certifikata e martesës për ata që kanë qenë të martuar,

5.       Kopja e dokumentit të identifikimit të personit të vdekur,

Vërejtje; Afati ligjor për regjistrimin e faktit të vdekjes në regjistrin e gjendjes civile është brenda 60 dite nga dita e vdekjes

 

Lëshimi i certifikatës për vdekje

Nëse personi në fjalë është i regjistruar në regjistrin e të vdekurve, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të vdekurve.

 

 

MARTESA

Personat që dëshirojnë të lidhin të martesë duhet t’i paraqesin kërkesë  zyrtarit kompetent të zyrës së gjendjes civile, në territorin e së cilës njëri nga ata ose të dytë e kanë vendbanimin e përhershëm.

Kërkesës për lidhjen e martesës duhet t’i bashkëngjiten këto dokumente:

 

1.       Certifikata e lindjes, (jo më e vjetër se 6 muaj),

2.       Certifikata e statusit martesor, (jo më e vjetër se 6 muaj),

3.       Dokumenti i identifikimit, (fotokopja e letërnjoftimit, me afat),

4.       Dy dëshmitarë, (me fotokopje të letërnjoftimit),

5.       Nëse njëri nga bashkëshortët ka qenë i martuar, duhet vendimi i gjykatës kompetente që dëshmon shkurorëzimin.

 

Menjëherë pas lidhjes së martesës, bashkëshortëve u lëshohet certifikata nga regjistri i të kurorëzuarve.

 

Nëse njëri nga bashkëshortët ka shtetësi të huaj duhen këto dokumente:

1.       Certifikata e lindjes, (jo më e vjetër se 6 muaj),

2.       Certifikata e statusit martesor nga shteti ku e ka vendbanimin e fundit (jo më e vjetër se 6 muaj),

3.       Certifikata e kapacitetit martesor nga shteti ku e ka vendbanimin e fundit (jo më e vjetër se 6 muaj),

4.       Dokumenti i identifikimit, (fotokopja e letërnjoftimit,pasaportës,etj.),

5.       Certifikata e vendbanimit,

6.       Nëse njëri nga bashkëshortët ka qenë i martuar, duhet vendimi i gjykatës kompetente që dëshmon shkurorëzimin.

 

Menjëherë pas lidhjes së martesës, bashkëshortëve u lëshohet certifikata nga regjistri i të kurorëzuarve.

 

Lëshimi i certifikatës së martesës

Nëse jeni të regjistruar në regjistrin e të martuarve, kërkesën mund ta parashtroni pranë zyrtarit të gjendjes civile në komunën në të cilën ndodhet regjistri i të martuarve për ju.

 

 

SHTETËSIA

Organi kompetent komunal themelon dhe mban regjistrin e shtetasve të Republikës së Kosovës. Në regjistrin e shtetasve regjistrohen të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mënyra e fitimit të shtetësisë si dhe të gjithë shtetasit të cilët e kanë humbur shtetësinë e Republikës së Kosovës përfshirë këtu edhe mënyrën dhe arsyet për humbjen e shtetësisë.

Regjistrimi në regjistrin e shtetaseve të Kosovës bëhet në bazë të vendlindjes dhe për tu kryer kjo procedure dhe për tu pajisur me certifikatë të shtetësisë pala e interesuar duhet ti sjellë këto dokumente:

1.       Certifikata e lindjes, (për femrat e martuara edhe certifikata e martesës),

2.       Dokumenti i identifikimit, (fotokopja e letërnjoftimit,pasaportës,etj.),

3.       Certifikata e vendbanimit,

Vërejtje: Të gjitha këto dokumente duhet të jenë fotokopje.

 

 

Lëshimi i certifikatës së shtetësisë

Nëse jeni të regjistruar në regjistrin e shtetasve të Kosovës, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i shtetasve për ju.

 

 

Aplikimi për humbjen e shtetësisë së Kosovës me lirim 

Procedurat e aplikimit për humbjen e shtetësisë së Kosovës me lirim nga shtetësia për personat madhor.

Kërkesa për humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës me lirim nga shtetësia për persona madhor parashtrohet ne Zyrën e Gjendjes Civile personalisht sipas vendbanimit te fundit te parashtruesit te kërkesës ne Republikën e Kosovës.

 

Kërkesës duhet bashkangjitur këto dëshmi:

 

1.       Dëshminë për posedimin e shtetësisë te ndonjë shteti tjetër apo garancionin (provën) se kjo shtetësi do ti jepet

2.       Dëshmi për vendbanimin ne shtetin e huaj ku banon

3.       Dëshminë qe nuk është nen hetime penale dhe qe nuk është i dënuar për  vepra penale e lëshuar nga shteti i huaj ku personi e ka                      vendbanimin e fundit.

4.       Certifikatën e lindjes. (KOMUNË)

5.       Kopje te dokumentit te identifikimit.

6.       Dëshmi për vendbanimin e fundit në Kosovë.(KOMUNË).

7.       Dëshmi qe i ka përmbushur detyrimet financiare ndaj shtetit dëshmi nga Administrata tatimore e Kosovës.(MITROVICË)

8.        Dëshmi nga zyra komunale e tatimit ne prone mbi përmbushjen e obligimeve tatimore. (KOMUNË)

9.       Dëshminë nga qendra komunale për pune sociale qe i ka përmbushur te gjitha detyrimet financiare ndaj personave për ushqim dhe                 mbajtje te të cilëve është përgjegjës para ligjit. (QENDRA PËR PUNË SOCIALE SKENDERAJ).

10.     Dëshminë qe nuk është nen hetime penale dhe qe nuk është i dënuar për vepra  penale e lëshuar nga gjykata kompetente e Republikës              se Kosovës, jo me te vjetër se 6 muaj.(GJYKATA KOMUNALE SKENDERAJ).

11.     Dëshmi nen betim qe shtetasi qe kërkon lirim nga shtetësia nuk është nëpunës civil, gjykatës, prokuror publik, pjesëtar i policisë se                   Kosovës, pjesëtar i forcës  se sigurisë se Kosovës ose pjesëtar i Agjensionit te Kosovës për Inteligjence. (KOMUNË).

12·    Në rast se komisionet vendos për lirim nga shtetasit nga shtetësia e Republikës se Kosovës shtetasi ne fjale është i obliguar te                              prezantoj dëshminë për pagesën e taksave administrative ne shume prej 150 euro.

13·   Të gjitha dokumentet e ofruara si dëshmi duhet te jenë te përkthyera ne ndonjërën nga gjuhet zyrtare ne Kosove

 

 

LËSHIMI I CERTIFIKATAVE TJERA TË GJENDJES CIVILE

 

 

Lëshimi i certifikatës së statusit martesor

Certifikata e statusit martesor është dokument zyrtar që e lëshon Zyra e Gjendjes Civile, në bazë të dhënave nga regjistri i lindjes, sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të personit të interesuar.

Qytetari i Kosovës për të nxjerrë certifikatën e statusit martesor duhet të jetë prezent, në rast se ndodhet jashtë vendit duhet të sjellë, përmes personit të autorizuar, certifikatën e statusit martesor ose deklaratën e vërtetuar nga noteri në shtetin ku jeton.

Nëse gjendja martesore e tij/saj është e shkurorëzuar duhet vendimi i shkurorëzimit.

Certifikata e statusit martesor, vlen 6 muaj nga data e lëshimit.

 

 

Lëshimi i certifikatës për lidhje të martesës

Certifikata për aftësinë për të lidhur martesë, (kapacitetin martesor), është dokument zyrtar që e lëshon Zyra e Gjendjes Civile, në bazë të dhënave nga regjistri i të lindurve, sipas detyrës zyrtare apo me paraqitjen e kërkesës me shkrim.

Nëse qytetari i Republikës së Kosovës dëshiron të lidhë martesë jashtë vendit me një shtetas të huaj duhet ta nxjerrë certifikatën me aftësi për të lidhur martesë, (kapacitetin martesor).

Vërejtje:Certifikata e kapacitetit martesor, vlen 6 muaj nga data e lëshimit.

 

 

Lëshimi i certifikatës së vendbanimit

Nëse jeni të regjistruar në regjistrin e vendbanimit, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i vendbanimit për ju, Në të kundërtën duhet të bëni kërkesë dhe t’ia bashkëngjitni