Republika e Kosoves

Skënderaj

Sektori i QSHQ-së dhe Arkiva

Hamit Geci – Shef i arkivit

email: hamit.geci@rks-gov.net

Centrex: 03820042717

Jeton Mehmeti – Zëvendesues -Shef i Gjendjes Civile
email: jeton.mehmeti@rks-gov.net
tel: +38349880036

Funksionimi i Qendrës për Shërbimin e Qytetarëve në Komunë

 

  • Qendra është pjesë e strukturës organizative të administratës së komunës.
  • Qendra është e vendosur në hyrje të ndërtesës së komunës si kontakt i parë i qytetarëve në komunë dhe ka personel profesional për ofrimin e shërbimeve.
  • Kur komuna nuk është kompetente për të trajtuar një kërkesë, qendra informon qytetarin pas shqyrtimit nga organi kompetent për trajtimin e kërkesës.
  • Përmes kësaj qendre të gjitha njoftimet bëhen përmes faqes zyrtare të komunës dhe publikohen në tabelën e shpalljeve.
  • Çdo shërbim që ofron komuna, duhet ta protokolloj përmes qendrës dhe secila drejtori duhet të jetë e lidhur me këtë qendër.
  • Qendra për shërbimin e qytetarëve në Komunë duhet të bashkëpunojë me Njësinë për Administrimin e dokumenteve dhe të kryejnë punë të përbashkëta.

 

Shkarko formularët