Republika e Kosoves

Skënderaj

Njësia për të drejtat e njeriut

Kjo zyrë ka në plan të parë koordinimin dhe mbikqyrjen e aktiviteteve , planeve  dhe politikave që ndërlidhen me barazin gjinore , të drejtat e fëmijëve  dhe të drejtat e njeriut në përgjithësi. Gjithëashtu kjo zyrë do të  bëjë  organizimin e tryezave dhe debateve lidhur me shkeljen e të drejtave të njeriut  dhe mbledhjen e të dhënave statistikore, e poashtu bashkëpunimi me organizatat qeveritare dhe joqeveritare  në fushën e të drejtave të gruas ,të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe me shoqatat e familjeve të  dëshmorëve etj është prioritet për këtë njësi për 2015.