Republika e Kosoves

Gjakovë

Shërbimet

DREJTORIA PËR PUNË INSPEKTUESE (DPI)
DPI është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve komunale në lëmin e: inspektoratit të Tregut, inspektoratit Sanitar, Bujqësisë, inspektoratit të Shërbimeve Publike, inspektoratit të Ndërtimit dhe inspektoratit të Mbrojtjes së Mjedisit.

ORGANIZIMI I DREJTORISË PËR PUNË INSPEKTUESE

 1. Sektori për Inspektime, në kuadër të së cilit veprojnë Inspektorët e Tregut dhe Sanitar.
 2. Sektori i Ndërtimit, në kuadër të së cilit veprojnë Inspektorët e Ndërtimit dhe Mjedisit.
 3. Sektori i Rendit Komunal, në kuadër të së cilit veprojnë Inspektorët e Shërbimeve Publike.

Udhëheqës i Sektorit për Inspektime
Artan Hoxha, kontakt: artan.hoxha@rks-gov.net

Udhëheqëse e Sektorit të Ndërtimit
Donika Lama Efendia, kontakt: donika.lama@rks-gov.net

Udhëheqës i Sektorit të Rendit Komunal
Nikollë Lleshi, kontakt: nikoll.lleshi@rks-gov.net

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorëve të Tregut
1. Parandalimi i ekonomisë informale.

 1. Mbikëqyren e aktiviteteve ekonomike gjatë shitjes, ofrimit të shërbimeve, qarkullimin e produkteve jo ushqimore.
 2. Mbrojtjen e konsumatorit dhe mbikëqyrjen e zbatimit të orarit të punës së veprimtarive ekonomike.
 3. Mbikëqyrjen e veprimtarive zejtare, të tregtimit të duhanit, pronësisë industriale në treg, veprimtarive turistike, hoteliere.
 4. Punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe akte nen ligjore.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorëve të Sanitar

1.Mbikëqyrja e kualitetit të ushqimit, kushteve higjieno-sanitare të objekteve Industriale-ushqimore, tregtare-ushqimore, shëndetësore, hoteliere, objekteve parashkollore, shkollore, objekteve të kulturës, sportit rekreacionit, to objekteve të mbajtjes së hixhienës personale, objekteve publike dhe vendbanimeve publike.

2.Mbikëqyrjen e gjendjes shëndetësore të personave, të cilët kanë kontakt me ushqimin;

3.Gjendjes shëndetësore te personave te cilët punojnë në punët me te cilat mund te rrezikojnë shëndetin e popullatës;

4.Përmbushjes se kushteve sanitaro-teknike dhe higjienike ne procesin e dhënies se lejeve ndërtimore, për te gjitha objektet e parapara me ligj;

5.Punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe akte nen ligjore.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorëve të Bujqësisë

1.Mbikëqyrjen e shfrytëzimit të tokës bujqësore për qëllime jobujqësore.

2.Mbikëqyrja inspektuese të shoqërive tregtare me veprimtari ekonomike të prodhimit, tregtimit të miellit dhe të produkteve të tjera me origjinë bimore.

3.Kontrollet në shoqëri tregtare me veprimtari-tregti bujqësore.

4.Inspektimin e subjekteve afariste me qellim mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve përkatëse si dhe mbikëqyrja inspektuese e shoqërive tregtare me qellim të pajisjeve me certifikate për shërbim me pije alkoolike.

5.Punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe akte nen ligjore.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorëve të Ndërtimit
1.Mbikëqyrjen inspektuese në fushën e ndërtimeve.

2.Ndalimin  e punimeve ilegale dhe rrënimin e tyre.

3.Verifikimin e dokumenteve burimore në fushën e ndërtimit.

4.Punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore në fuqi.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorëve të Mbrojtjes së Mjedisit

1.Mbikëqyren e aktiviteteve që kanë ndikim në mjedis dhe kontrollimin e aplikimin e standardet për mbrojtjen e mjedisit.

2.Mbikëqyrjen e inspektuese me qellim të mbrojtjes së mjedisit, mbikëqyrjen e kompanive publike dhe jo publike që merren me menaxhimin e ujërave të zeza dhe mbeturinave.

3.Mbikëqyrjen e lejeve mjedisore komunale.

4.Punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe akte nen ligjore.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorëve të Shërbimeve Publike

1.Mbikëqyrja inspektuese me qëllim të mbrojtjes së sipërfaqeve publike.

2.Verifikimin e dokumenteve burimore të cilat shfrytëzuesit e sipërfaqes publike duhet t’i posedojnë.

3.Ndalimin e shfrytëzimit dhe dëmtimit të sipërfaqeve publike nga shfrytëzimi i pa autorizuar.

4.Mbikëqyrja e rregulloreve komunale të cilat janë kompetencë e Inspektorëve.

5.Punë të tjera të përcaktuara me akte nen ligjore.

 

SHËRBIMET KOMUNALE TË DREJTORISË PËR PUNË INSPEKTUESE

 

 1. Kërkesë për kontrolle të lokalit për plotësimin e kushteve minimale higjieno-tekniko sanitare

 

Informacion

Pronari/personi përgjegjës i shoqërisë tregtare është i obliguar që të paraqes kërkese në arkivin e komunës për pajisje me pëlqim mbi plotësim të kushteve minimale higjienike, teknike e sanitare. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell te komisioni për pranim teknik i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj lokalin afarist me qellim të konstatimit të kushteve.

 

Baza ligjore

Rregullores Nr.110/04-11191 Mbi plotësimin e kushteve minimale higjienike, teknike dhe sanitare për lokalet afariste në Territorin e Komunës së Gjakovës.

 

 1. Kërkesë për certifikatën për shërbim me pije alkoolike

 

Informacion

Pronari/personi përgjegjës i shoqërisë tregtare ku shërbehet me pije alkoolike është i obliguar që të paraqes kërkese në arkivin e komunës për tu pajisur me Certifikatën e punës me pije

alkoolike. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell te inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj lokalin afarist me qëllim të konstatimit të kushteve.

 

Baza ligjore

Rregullorja Nr. 011-43963 për Certifikimin e punës me pije alkoolike.

 

 1. Kërkesë për pëlqim sanitar për: Ndërtim dhe ri-ndërtim të objekteve

 

Informacion

Pronari/personi përgjegjës dhe organet e ndryshme janë të obliguar që të paraqesin kërkese në arkivin e komunës për pëlqim sanitar për ndërtim, ri-ndërtim të objekteve. Arkiva pritëse brenda 24 orëve e përcjell te inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj vendin e përcaktuar në kërkesë me qëllim të konstatimit e kushteve.

 

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës

Rregullorja Nr.01-011-43964 Për taksat, tarifat dhe ngarkesat nga shërbimet komunal

 

 1. Kërkesë për asgjësim të produkteve me afat të përdorimit të skaduar

 

Informacion

Pronari/personi përgjegjës i shoqërisë tregtare mund të paraqes kërkese në arkivin e Komunës me qellim të thirrjes për bashkëpunim për asgjësimin e produkteve jo të sigurta. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell te inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të kryej inspektim.

 

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës

Ligji Nr.04/L-078 Për sigurinë e përgjithshme të produkteve, i ndryshuar me Ligjin Nr.04/L-189 Për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.04/L-07.

 

 

 1. Kërkesë për eks`humim

 

Informacion

Subjekti juridik apo fizik mund të paraqes kërkesën në arkivin e komunës për eks`humim. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të veproj.

 

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës

 

 1. Ankesat

Personat fizik apo juridik të cilët kane ankesa dhe kërkesa të ndryshme për sa i përket fushë veprimtarisë se inspektorëve në kuadër të Drejtorisë për Punë Inspektuese, mund të drejtohen në arkivin e komunës dhe të mbushin formularin e ankesës apo kërkesës. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell të inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të kryej inspektim, inspektimi kryhet vetëm nëse ankesa paralajmëron shkelje të dyshuara për të cilën parashihen fillimi i procedurës për kundërvajtje apo penale. Inspektori është i detyruar që konfrom ligjit të informoj parashtruesin e ankesës lidhur me gjendjen e konstatuar, respektivisht masat e ndërmarra në afatin ligjor.