Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Punë Inspektuese

Fazli Hoxha