Republika e Kosoves

Klinë

Plani Zhvillimor Komunal 2014-2021


Pjesa tekstuale

 

Pjesa grafike

Gjendja ekzistuese

 

Propozimi