Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Drejtor: Lorenc Marleku

Lindur me 28.10.1960 në Pejë
Statusi Familjar : i Martuar – baba i 4 fëmijëve
Përgatitja Profesionale – Fakulteti I Komunikacionit

Detyrat , pozitat institucionale dhe aktivitetet politike

1984 – 1985 Teknik në BVI për banim në Klinë
1985 – 1986 Teknik në Fabrikën e Këpucëve  ‘KOMUNA”, Prizren
1986 – 1994 Udhëheqës i Repartit në Fabrikën e Këpucëve ”KOMUNA”, Prizren
1997 – 2010 Instruktor i praktikës  – NPSH “NOLI” Klinë
2002 – 2018 Drejtor i NPSH “NOLI” Klinë
2010 – 2018 Instruktor i pjesës teorike – NPSH “NOLI” Kline
2013-2018 Nënkryetar i AAK Dega për qytetin e Klinës
2013 – 2017 Asamblist në radhët e AAK në Kuvendin Komunal Klinë
2018-  Drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

 

 

Specifikimi i detyrave dhe përgjegjësive, janë:

– Përcakton planet rreth shfrytëzimit, mbrojtjes, rregullimit dhe qiradhënies së tokës bujqësore, më
qëllim të ruajtjes dhe mbrojtjes së potencialit bujqësor në mënyrë të përhershme duke u bazuar në
parimet e zhvillimi të qëndrueshëm,
– Mban evidencën për tokat bujqësore,
– Siguron kushtet dhe kriteret qe toka bujqësore do të shfrytëzohet për prodhimtari bujqësore,
– Jep Pëlqimet përkatëse për rikultivimin e tokës bujqësore,
– Koordinon punën dhe bashkëvepron me OJQ-të që të përkrahen aktivitetet bujqësore,
– Bashkëpunon ngushtë me kooperativat bujqësore,
– Ofron trajnime përkatëse në lëmin e bujqësisë,
– Ofron shërbim për mbrojtjen e shëndetit publik të popullatës përmes kontrollit të produkteve më
origjinë bimore,
– Identifikon tokën bujqësore në pronësi të komunës dhe merr masat e nevojshme rreth mbrojtjes së
saj,
– Mbron tokën bujqësore prej thatësisë dhe sëmundjeve duke u kujdesur për furnizimin dhe ujitjen e
sipërfaqeve tokësore te punueshme,
– Bën mbrojtjen e resurseve natyrore duke përfshirë pyjet, rërën dhe aktivitetet për thyerjen e gurëve
(gurthyesve),
– Bashkëpunon ngushtë me AKM-ën më rastin e transferimit të pronës së kooperativave bujqësore,
– Siguron ndihmën bujqve me dhënien e këshillave profesionale, si dhe ofrimin e donatorëve dhe
investitorëve,
– Bën ofrimin e mbështetjes së duhur për qëndrimin e njerëzve në fshatra më qellim të nxitjes së
ruajtjes se tokës bujqësore,
– Kujdeset rreth ngritjes dhe përmirësimit të sasisë dhe cilësisë së prodhimeve bujqësore,
– Ndërmerr masat adekuate rreth ruajtjes se tokës bujqësore nga ndërrimi i destinimi të saj,
– Bën përkrahjen e politikave zhvillimore për bujqësi, dhe
– Kryen punë dhe përgjegjësi të tjera nga lëmi i bujqësisë dhe zhvillimi rural, të përcaktuara nga
Kryetari e në pajtim më ligjin përkatës.