Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Drejtor: Naser Morina

Specifikimi i detyrave dhe përgjegjësive, janë:

– Përcakton planet rreth shfrytëzimit, mbrojtjes, rregullimit dhe qiradhënies së tokës bujqësore, më
qëllim të ruajtjes dhe mbrojtjes së potencialit bujqësor në mënyrë të përhershme duke u bazuar në
parimet e zhvillimi të qëndrueshëm,
– Mban evidencën për tokat bujqësore,
– Siguron kushtet dhe kriteret qe toka bujqësore do të shfrytëzohet për prodhimtari bujqësore,
– Jep Pëlqimet përkatëse për rikultivimin e tokës bujqësore,
– Koordinon punën dhe bashkëvepron me OJQ-të që të përkrahen aktivitetet bujqësore,
– Bashkëpunon ngushtë me kooperativat bujqësore,
– Ofron trajnime përkatëse në lëmin e bujqësisë,
– Ofron shërbim për mbrojtjen e shëndetit publik të popullatës përmes kontrollit të produkteve më
origjinë bimore,
– Identifikon tokën bujqësore në pronësi të komunës dhe merr masat e nevojshme rreth mbrojtjes së
saj,
– Mbron tokën bujqësore prej thatësisë dhe sëmundjeve duke u kujdesur për furnizimin dhe ujitjen e
sipërfaqeve tokësore te punueshme,
– Bën mbrojtjen e resurseve natyrore duke përfshirë pyjet, rërën dhe aktivitetet për thyerjen e gurëve
(gurthyesve),
– Bashkëpunon ngushtë me AKM-ën më rastin e transferimit të pronës së kooperativave bujqësore,
– Siguron ndihmën bujqve me dhënien e këshillave profesionale, si dhe ofrimin e donatorëve dhe
investitorëve,
– Bën ofrimin e mbështetjes së duhur për qëndrimin e njerëzve në fshatra më qellim të nxitjes së
ruajtjes se tokës bujqësore,
– Kujdeset rreth ngritjes dhe përmirësimit të sasisë dhe cilësisë së prodhimeve bujqësore,
– Ndërmerr masat adekuate rreth ruajtjes se tokës bujqësore nga ndërrimi i destinimi të saj,
– Bën përkrahjen e politikave zhvillimore për bujqësi, dhe
– Kryen punë dhe përgjegjësi të tjera nga lëmi i bujqësisë dhe zhvillimi rural, të përcaktuara nga
Kryetari e në pajtim më ligjin përkatës.