Republika e Kosoves

Klinë

Ahmet Berisha – Zyrtar për Sinjalizim

E-mail: ahmet.berisha@rks-gov.net

Tel: +38349907944

Udhëzuesi për Mbrojtjen e Sinjalizuesve mund të klikohet në linqet si në vijim:

versioni shqip: https://rm.coe.int/handbook-on-protection-of-whistleblowers-alb/168097ed0c
versioni serbisht: https://rm.coe.int/handbook-on-protection-of-whistleblowers-srp/168097ed0f